A férjek kötelezettségei, avagy a vezetés felelőssége!

2015.10.11 16:49

A férjek kötelezettségei, avagy a vezetés felelőssége

„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat; Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.” (Efézus 5:25-31)

            A férj a család feje. Ha a férjek, apák nem jó vezetők, gyengék vagy felelőtlenek a gyülekezet, sőt akár az egész társadalom szenvedni fogja a következményeit. Ha megvizsgáljuk a férjekkel kapcsolatos bibliai tanítást azt láthatjuk, hogy a férjek a felelősek a feleségük és gyerekeik vezetéséért. Ez a vezetés a képe annak, ahogy Krisztus vezeti az egyházat. Ahogy az Ige mondja:” Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat; Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.”( Efézus 5:25-33) Ahhoz, hogy mi férjek megértsük a férj vezetői felelősségét meg kell vizsgáljuk annak három kategóriáját: A vezetés félősségét. A biblikus vezetés módját. A vezetés területét.

1. A vezetés felelőssége. A Bibliában egyértelműen láthatjuk, hogy a férjek kell, hogy vezessék családjukat. Ez annyira világos tény, hogy a konzervatív keresztyének nem tagadják a férj vezetői voltát. Egyszerűen csak meg kell vizsgálnunk azokat az Igéket a Bibliából, amelyek a férj vezetői felelősségével foglalkoznak. Számos Ige beszél félreérthetetlenül a férj vezetői voltáról. Lássunk erre néhány példát: „Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek”(Efézus 5: 23) „Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.” (1 Kor. 11:3) Mit jelent az, hogy a férfi a feleség feje? Az itt szereplő görög szó a „kefál” az Újszövetségben (1Kor 11:3, Efézus 1: 22, 4:15, Kolossé 1: 18, 2: 10,18,19) azt jelenti: vezetni, valakinek a tekintélye alatt lenni. A férj tehát a feleség vezetője, tekintélye van a felesége felett. Péter apostol a következőket mondja: „Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek…”(1Péter 3:1) Az itt szereplő „engedelmeskedjenek” szó helyén a görögben a „hüpotászómenáj” szó imperatívuszban van, ami a férj tekintélyét, vezetői voltát jelenti. Az Efézus 5:22-ben az alávetésnek két aspektusa van: engedelmesség és tisztelet. Ezt a két dolgot ( ti. engedelmességet és tiszteletet) azért kell megadni, mert Isten ezt parancsolja. A férj vezetői volta tesz (többek között) valakit alkalmassá arra, hogy tisztséget viseljen az egyházban. Pál apostol a következőket mondja erről: Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?) A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.” (1 Tim. 3:4-5,12) A fenti Igékben szereplő „igazgat” kifejezés a görögben a „proiszten” szó. Ennek a szónak 3 alapvető értelme jelentése volt. Először is jelentett egyfajta vezetést, irányítást, kormányzást. Másodszor azt is jelentette, hogy valakinek a helyébe állni, valaki előtt járni. Ez a jelentése a szónak egyfajta védelmet, gondoskodást jelent. A harmadik jelentése a szónak az, hogy valamit menedzselni, kezelni, indítani. Pál apostol az igazgat és gondoskodik, közé párhuzamot von. (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)” (1 Tim. 3:5) A „ház” szó a Szentírásban pedig az egész családot jelentette (feleség, gyerekek, szolgák). (1 Móz. 17:12-13, 2 Móz. 12:48, 5 Móz. 14:26, 23:8 Józsué 8:35, 24:15, Ap.Csel. 10:2, 16:30-34, 18:8, Filippi 4:22, Kolossé 3:18-22, 1 Tim. 3:12)

            A férj vezetői volta a férj szó jelentéséből is egyértelmű. Mind a héber „ish” mind a görög „anr” nemcsak a férfit, hanem férjet is jelent. A másik szó amit az Ige a férjre használ az a „hüpándrosz” szó. Az Újszövetség egyszer használja, ami azt jelenti, alávetni egy embernek. „Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól”.(Róma 7:2) Ezt a szót úgy lehetne magyarra fordítani, hogy a férj, aki felette van tekintélyben a feleségének. A férj vezetői voltát igazolja a teremtési rend is. A teremtési rend etikai norma, amely Isten teremtői munkáján alapul. Isten ezen rendelete a bűneset előtt lett kiadva, így az egész emberiségre vonatkozik. Pál apostol is erről beszél két Ige szakaszban is. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért.”(1Kor.11:8-9) „A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.(1 Tim.2:12-13) Isten itt a teremtési rendben világosan elmondja a férj vezetői voltát és kötelezettségét, melyek az Úr által lettek teremtve és Isten törvénye alatt állnak. Míg a nőt azért formálta, hogy társa és segítője legyen a férjének. Isten az Ő szuverén bölcsességében megalkotta az emberpárt, hogy természetes legyen a férj számára a vezetés és a nő számára a követés, hogy a férj irányítását kövesse és engedelmeskedjen annak. A férj eltervez dolgokat a feleség pedig segít abban, hogy a férj miként  valósítsa meg azt, amit eltervezett. Ezt azért kell megtegye, mert a szívébe van építve, amit Teremtőjétől kapott.

            A férj vezetői voltát Isten törvénye is tanítja. A törvény előfeltételezi a férj vezetői voltát, mint férj és apa. Pál apostol azt mondja, hogy: „A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben mert nincsen megengedve nékikhogy szóljanak,hanem engedelmesek legyenek a mint a törvény is mondja”(1 Kor. 14:34) A törvény, amiről itt az Ige beszél, az nem más, mint Mózes öt könyve. Lássunk erre néhány példát: Ha valaki hajadont csábít el, a ki nincs eljegyezve, és vele hál: jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül. Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajándéka.”(2Mózes 22:16-17) Ebben a kérdésben a férjjé, az apáé volt a végső döntés. A 4 Mózes 30:3-15 arról beszél, hogy a férjeknek apáknak van autoritásuk arra, hogy hitelesítsék, vagy hiteltelenítsék a lányaik, feleségeik fogadalmát. Természetesen ez a tekintély mutatja a férj vezetői voltát a feleség és a gyermekek felett.(2 Mózes 21:1-11)

            A férfi vezetői volta analógiája Isten és Izrael, valamint Krisztus és az egyház viszonyának. Lássunk erre is pár példát. „Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.”(Ézs.54:5) „Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.”(Jer. 31:32) „Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé.”(2Kor.11:2) „Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.”(Efézus 5:23) De miért is analógiája a férj és feleség viszonya Krisztus és az egyház viszonyának? Először is a vezetés miatt. Krisztus ugyanis az egyház feje (Róma 5:12-21) A hívőket megváltotta az Ő életével, halálával és feltámadásával. A házasságban a férj a feleség feje. Az Ige szerint a házasság egy szövetség Isten előtt. (Péld.2:17, Mal. 2:14) Ebben a szövetségben a férj azt ígéri, hogy vezetni, védeni, gondoskodni fog, míg a feleség engedelmességet ígér. Ez a szövetség Isten és a tanúk előtt lett kötve. Ahogy Krisztus az egyház feje szereti az egyházat, úgy a férjnek is szeretnie kell feleségét. (Efézus 5:25) Semmilyen kapcsolat a földön nem tükrözi úgy az egyház és Krisztus viszonyát, mint a keresztyén házasság.

(Brian Schwertley könyve alapján forditotta Demeter Géza)

 

 

 

 

 

 

 

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com