„És ne vígy minket a kísértésbe…” Máté 6:13

2015.10.11 17:35

„És ne vígy minket a kísértésbe…” Máté 6:13

 

Sokan tévesen gondolnak erre az Igeversre. Egyesek ugyanis azt gondolják, hogy Isten visz minket a kísértésbe, bűnbe. Isten azonban senki sem kísért a Jakab 1:13 azt mondja: „Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.” Isten megengedheti azt, hogy bűnbe esünk, de soha sem provokál bűnre. Mégis miért esünk kísértésbe? „Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.” (Jakab 1:14) Azok a bűnös kívánságok, amiket a Sátán, a világ és saját romlott természetünk tár elénk. De lehet, hogy téged ez a válasz nem elégít ki, és azt kérdezed: Hát nem olvassuk több emberről is, hogy Isten megkísértette őt? Ott van például Ábrahám. Azt olvassuk az 1 Mózes 22: 1-ben: ”És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot…” Igen valóban az áll itt, hogy Isten megkísértette Ábrahámot. Csakhogy, itt valójában próbáról van szó. Isten megpróbálta Ábrahám hitét vajon szereti e Őt akkor is, ha ezért esetleg el kell vesztenie a fiát, Izsákot? (1 Mózes 22) Ábrahám kész volt feláldozni fiát és ezzel bemutatta Isten iránti hűségét. Az ötvösök a tűz által szabadítják meg a tiszta aranyat a szennyeződésektől. Isten pedig a próbák által formál minket és erősíti meg hitünket és segít, hogy jobban ragaszkodjunk hozzá, inkább mint bármilyen egyéb dologhoz ezen a földön. Isten tehát megpróbálhatja hitünket, de ő senkit sem visz kísértésbe, bűnbe. Miért? Mert „szent, szent, szent a seregeknek Ura…”(Ézsaiás 6:3) Ez pedig azt jelenti, hogy Isten távol áll a bűntől. Nem vétkezik, következéskép vétekre sem csábítani, kísérteni sem fog. Akkor felmerül a kérdés:

1. Honnan jön a kísértés? Ki kísért meg minket?

Nos ha nagyon röviden válaszolni akarnák erre a kérdésre, azt mondanám több irányból is, érkezik a kísértés. Katonai kifejezést használva a keresztyén ember egyszerre több fronton is támadva van. És ez eléggé nehézzé teszi az ellenállást. A náci Németországot egyszerre két fronton támadták a szövetségesek és a Szovjetunió. Ezért hamar el is vesztette a háborút. De a keresztyén ember mellett azonban ott van a mindenható Isten. Ezért, „ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róma 8:31) Valóban létezik olyan erő, amely elég erős, hogy Istent le tudja győzni? Vajon létezik bárki, aki az Úr kezét meg tudja fogni? Nem nincs ilyen senki, se, mennyen se Földön. (Dániel 4:32) El tud e bármi a világon szakítani minket a Krisztus szerelmétől? Nem semmi sem tud. (Róma 8: 38-39) Miért? Mert Isten szuverén Úr. Na de lássuk röviden, hogy milyen irányból is jön a kísértés a keresztyén ember felé, milyen frontokon éri őt támadás:

A. Először is a keresztyén embert kísérti a saját bűnös kívánsága. Erről olvasunk a már említett Jakab 1:14-ben. Különféle bűnös kívánságok jelennek meg szívűnkben, gondolatainkban. Irigykedünk arra amivel a másik rendelkezik (házára, eszére, munkájára, pénzére, barátjára, barátnőjére stb.) Meggyűlöljük a másikat, gyilkos kívánságok merülnek fel bennünk a másik ember felé. Hamis képet alkotunk Istenről és ezzel bálványimádókká leszünk. Gonosz kívánsággal tekintünk a másikra. A Máté 15: 19 ezt mondja: „Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások.”

B. Másodszor a keresztyén embert a Sátán is kísérti. Az Ige a Sátánt kísértőnek nevezi. (Máté 4:3) Ő ajánlja fel számunkra a különféle gonosz gondolatokat. Ő ösztönöz arra, hogy vétkezzünk Isten ellen. Ő áll a hitetlen emberek mögött, aki minket bűnre akarnak csábítani. A Sátán bizonyos szempontból olyan, mint valamiféle főparancsnok. A hadsereg főparancsnoka minden alárendelt katonai egységet úgy irányít, hogy minél hamarabb elpusztítsa az ellenséget. Ugyanígy a Sátán minden kísértést és bűnt latba vet, hogy minket elpusztítson. Hiszen a Sátán „emberölő volt kezdettől fogva…”(János 8:44)

C. Harmadszor a világ is kísérti a keresztyén embert.  János apostol levelében azt olvassuk: „…az egész világ a gonoszságban vesztegel.”(1János 5:19) A meg nem tért barátok, osztálytársak, családtagok, munkatársak, szomszédok stb. folyton arra ösztönzik a keresztyén embert, hogy lázadjon fel Isten ellen. Arra ösztönöznek, hogy élj a mának, ne gondold annyira „véresen” komolyan az Istennek való engedelmességet, lazíts, élvezd az életet stb. Ha minderre hallgatsz és megteszed, amit a világ kér tőled, ugyan a jó barátságba kerülsz a világgal, a hitetlen emberekkel, de Isten ellensége leszel. Hiszen a bűn „ellenségeskedés Isten ellen…”(Róma 8:7)

2. Mikor ér minket a kísértés leginkább?

A. Ha nem vagy az Úré. A Szentírás a meg nem tért ember állapotát a vaksághoz hasonlítja. „Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek”, mondja a Máté 13:14. Hiába tudja azt, hogy bűnös, hogy van ítélet. Hiába hallja az evangéliumot, hogy Krisztus megszabadítja őt a bűntől. Hiába tudja, hogy Isten Krisztusért megszabadítja őt bűneiből. Mindez semmilyen hatást nem gyakorol rá. Mintha vak volna. Lelkileg az is. A vak embert, pedig könnyű félre vezetni.  Elizeus prófétáról azt olvassuk, hogy a magvakított szíriai katonákat az ellenséges az izraeli király táborába vezette.(2 Királyok 6:20) A Sátán is könnyedén a legveszedelmesebb helyre a kárhozatra vezeti azokat, akik lelkileg vakok, akik még a bűnben vannak. Ha te nem vagy az Úré akkor sajnos nagyon nagy veszélyben vagy. Te vagy a legkönnyebb prédája a Sátánnak. Nem tudsz különbséget tenni a jó és a rossz között. Így a Sátán könnyedén elhiteti veled, hogy azaz út amin most haladsz, azaz élet amit most élsz jó. Nincs neked szükséged megtérésre, csak tégy mindent, úgy ahogy eddig tettél.  Egyél, igyál, holnap úgy is meghalsz. Csak azt felejti el neked megmondani, hogyha így élsz, akkor elkárhozol, hiszen a széles út a veszedelembe vezet. (Máté 7:13) Mit kell tenned, hogy ezt elkerüld? Azt, amit a vak Bartimeus tett így kiáltott Jézusnak: „Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!”(Márk 10:47) Kérd te is az Urat, hogy könyörüljön rajtad. Kérd az Urat, hogy adjon neked látó szemet, hogy meglásd bűnös vagy. Kérd az Urat, hogy adjon neked egy új szívet és meglásd, hogy a veszedelem felé tartasz. Kérd az Urat, hogy látassa meg veled, hogy csak akkor szabadulsz meg a bűntől, ha benne hiszel.

B. Ha büszke vagy. Egyszer láttam egy filmet, aminek az volt a címe „az ördög ügyvédje”. Az ördög a film egyik főszereplője azt mondta, hogy „büszkeség kifejezetten a kedvencem a bűnök közül.” Miért? Mert a gőgös, büszke ember már nem figyel senkire. Se Isten Igéjére, se a keresztyén testvérekre, se a józanészre, se a szüleire, se az idősebbre stb. Csak a saját feje után megy. A saját szívét követi. A szentírás azonban így figyelmeztet: „Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.”(Példabeszédek 14:12) Sajnos az emberi szívben ott van a bűn. Még a keresztyén ember szívében is ott van a bűnös természet. (Róma 7:19) Ha magad a szívedre, a gondolataidra bízod, akkor nagyon rossz vezetőt választasz. Olyan vezetőt, aki téged a halálba visz. Dávid király is ennek a vezetőnek a szavára hallgatott. Büszke és gőgös volt. Elhatározta, hogy népszámlálást tart Izraelben. Nem hallgatott sem az Isten tanácsára, sem a prófétákra, sem a saját katonáira. Csak ment a saját feje után. Isten, pedig három napig tartó döghalált adott az országra, amelyen Dávid uralkodott, hogy megalázza Dávidot és szembeállítsa bűnével. (2 Sámuel 24) Te akarsz e Isten haragjával találkozni? Akarod e, hogy Isten megalázzon téged? Akarod e hogy Isten összetörjön téged? Ha nem, akkor alázd meg magad Isten előtt. Lásd meg, hogy a felfuvalkodás, büszkeség bűn. Kérd az urat, hogy Krisztusért bocsássa meg neked bűneidet. Dávid miután vétkezett Isten ellen, mert felfuvalkodott volt így szólt: „Igen vétkeztem abban, a mit cselekedtem. Azért most, óh Uram, vedd el, kérlek, a te szolgádnak álnokságát; mert felette esztelenül cselekedtem!”(2 Sámuel 24:10) Menj te is ilyen szívvel az Úr elé és megbocsát neked. Hiszem, aki megalázza magát bűnbánattal azt Isten, felmagasztalja bűnbocsánattal.(Máté 23:12)

C. Ha lusta vagy. Bár a lusta ember látszólag nem csinál semmit, mégis az ördög ad neki munkát. Járatja az eszét különféle gonosz kívánságokon. Irigységet ad a szívébe, elkezdi kívánni azt ami a másé. Elkezd foglalkozni minden kis apró vélt vagy valós sérelemmel, amely őt érte és végül megharagszik a felebarátjára, és nem tud hozzá egy jó szót sem szólni. Elkezd aggódni az étele, ruházata miatt. Annyira belemerül ebbe, hogy végül depresszióba zuhan. Elkezdi járatni az eszét parázna kívánságokon, amiket végül meg is valósít. Hogyan kerülheted el ezt? Úgy, hogy munkálkodsz. A Példabeszédek 6:6-ban ezt olvassuk: „Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!” Miért pont a hangyához menjen a lusta ember? Azért, mert a hangya szorgalmas állat. A nyár, a munkaidő egészében dolgozik. Nincs ideje istentelen és gonosz dolgokkal foglalkozni. Igen, ha elfoglalod magad olyan dolgokkal, amik a te feladataid (munka, tanulás, segítség a szüleidnek stb) nem lesz időd gonosz dolgokon töprengeni, vagy azoknak helyt adni. Ha Dávid király elment volna harcolni a katonáival, akkor azt tette volna ami, a kötelessége. Így elkerülhette volna a Betsabéval való vétket és az Úr büntetését is. Elkerülhette volna gyermekei halálát és számos szenvedést, amit átélt e miatt a bűn miatt. A Példabeszédek 6:6 azt mondja, hogy szorgalom az bölcsességet is jelent. A bölcsesség, pedig a Példabeszédek könyvében istenfélelmet, hitet jelent.(Példabeszédek 1:7) Szorgalmasnak lenni tehát egy olyan magatartás, ami a hívőket jellemzi. Ha megnézed Ábrahám, Izsák, Jákób vagy más hívők életet azt láthatod, hogy munkás, szorgalmas emberek voltak.  Te akarsz e ezek közé az emberek közzé tartozni? Akarsz e istenfélő módon élni? Akarod e magad távol tartani magad különféle bűnöktől? Ha igen akkord légy szorgalmas, és ne adj helyet a kísértésnek.

3. Hogyan menekedhetünk meg a kísértéstől?

A Máté 6: 13 azt mondja, hogy „ne vígy minket a kísértésbe.” Az Úr az, aki megszabadít minket a kísértéstől és bűntől. Isten az aki, a Szent Lélek által újjászüli a szívünket és képessé tesz arra, hogy meglássuk, hogy rossz irányba haladunk és szükségünk van Krisztusra és az Ő váltságára. (János 3:5) Isten Lelke az aki eszünkbe juttatja az Igét, amikor kísért a Sátán.(János 14:26) Isten az aki nem engedi hogy feljebb kísértessünk, mint  elszenvedhetnénk.(1Korintus 10:13) De lássunk még pár konkrét dolgot amely által elkerülhetjük a kísértést:

A. A Biblia olvasása és tanulmányozása által is harcolhatunk a kísértés ellen. Az Igéről azt olvassuk, hogy a Lélek kardja (Efézus 6:17) Az Ige az a kétélű kard, ami képes a Sátán összes kísértésével leszámolni. A régi időkben, amikor valaki egy veszélyes helyen utazott át mindig kardot vitt magával, hogy az esetleg rá támadó útonállóktól, gyilkosoktól meg tudja védeni magát. Nos a Sátán is nagy útonálló. A keresztyén ember útjába áll, igyekszik eltéríteni céljától, elpusztítani, tönkretenni. Mindenütt ott van, ahol a keresztyén ember megfordul. Neki semmi sem szent. Ott van a gyülekezeti teremben és a személyes csendességedben. Igyekszik elterelni a gondolataidat az Igétől mindféle gonosz, hiábavaló kívánság által. Ott van keresztyén gyülekezetben és igyekszik szétdobálni azt megsértődés, harag, irigység, rágalmazás által. Ott van a munkahelyeden és az iskolában és igyekszik elhitetni veled, hogy a te hited már „kiment a divatból” és jobb, ha a világot követed, mert akkor leszel „modern, divatos”. De mit tegyél, ha a Sátán eléd áll és különféle kísértések által el kara téríteni téged a keskeny útról? Nos vedd elő a Lélek kardját és állj ellene az ördögnek, hisz az Ige azt mondja, hogy: „álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.”(Jakab 4:7) Amikor az Úr Jézust megkísértette a Sátán három alkalommal, amikor a pusztában volt az Úr Jézus mind a háromszor ellenállt a Sátánnak Isten Igéjét használva. Végül a Sátán eltávozott tőle. (Lukács 4:13) Ha Isten Igéjét használva ellenállsz a Sátánnak végül el fog távozni tőled is.

B. A keresztyén közösségbe való tartozás által ellenállhatsz a kísértésnek. A Biblia a keresztyén gyülekezetet a testhez hasonlítja. (Efézus 4) A test tagjai egymásról gondoskodnak, ellátják egymást táganyagokkal, védelmezik egymást,  csak együtt tudnak szembeszállni betegségekkel egymás nélkül, meghalnak, tönkremennek. Egy levágott testrész nagyon rövid ideig marad életben. Előbb utóbb elpusztul. Nos ugyanez a helyzet a keresztyén emberrel is. Ha nem tartozol keresztyénként egy hitvalló gyülekezethez, akkor előbb utóbb lelkileg tönkre fogsz menni. Nem fogsz tudni ellenállni a kísértéseknek. Nem lesz, aki lelkigondozzon és szembeállítson bűneiddel. Nem fognak érted imádkozni. Nem fogod tudni a terheidet megosztani senkivel. Ennek, pedig előbb-utóbb lelki hanyatlás és bűn lesz a vége. Ezért ha még nem tartozol egy hitvalló közösséghez, keress egy ilyen gyülekezetet, mert a keresztyén ember közösségben kell legyen másokkal. Isten azt akarja, hogy egymás hite által épüljünk és szálljunk szembe a bűnnel.

C. Imádkoznod kell, hogy szembeszállj a kísértéssel. Az Úr Jézus azt mondja: „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok…”(Márk 14:38) A keresztyén embernek minden lelki ereje Istentől származik. Nem ér semmit sem a tapasztalat, sem az évek száma a kísértéssel szemben. Egyedül az Úr a mi erősségünk. (Zsoltárok 46:2) A kísértés idején is jó, ha ez eszedbe jut. Te fordulsz e Istenhez a kísértés idején? Kéred e az Ő segítségét? Emlékezz az Ige szavaira: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”(Zsoltárok 50:15)

           

 

                                                                                                                      Demeter  Géza

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com