Miért van szükségünk gyülekezetre? Mi hasznunk abból, hogy személyesen látogatjuk egy gyülekezet alkalmait?

2017.05.21 17:26

Miért van szükségünk gyülekezetre? Mi hasznunk abból, hogy személyesen látogatjuk egy hitvalló gyülekezet alkalmait?

1. A gyülekezethez tartozás, a gyülekezetbe járás segít megelőzni a visszaesést és a hitehagyást, amely veszélyeknek minden keresztyén ember ki van téve (Zsidó10,25). Amikor az önfelgyelem védőgátja leomlik, még mindig ott van a testvéri, gyülekezeti fegyelem védőgátja.

2. A gyülekezetbe járás biztosítja számunkra a lelki közösséget egymással és az egymás bátorítását, amikre mindnyájunknak szükségünk van. (Ap.Csel.2:42; Zsid.10:25) Senki nem elégséges önmaga számára, még ha a büszke ember szeretné is ezt elhinni. Mindenki rá van szorúlva arra, hogy mások őt kiegészítsék és ő is arra, hogy másokat kiegészítsen.

3. A gyülekezetbe járás az engedelmességet fejezi ki a legnagyobb parancsolat iránt. (Mk.12,30-31)

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. A második pedig ehhez hasonló: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat.

Hogyan mondhatjuk azt, hogy szeretjük Istent, hogyha nem akarunk találkozni az Ő többi gyermekeivel az Ő házában az Úr Napján és ha nem akarjuk velük együtt tisztelni az Istent? Hogy szeretjük Istent, ha az Krisztus testének tagjai iránt közömbösek vagyunk? Hogyan szeretjük Krisztust, ha az ő lelki testének tagjai számunkra kínt és terhet jelentenek?

4. A gyülekezetbe járás követi Jézus példáját. Jézus rendszeresen részt vett a gyülekezeti istentiszteleten (Luk.4:16). Ha Jézus ezt a dolgot fontosnak tartotta, akkor mi is fontosnak kell tartsuk. Senki közülünk ne hivatkozzon arra, hogy ő nagyon foglalt és emiatt nincsen ideje gyülekezetbe járni és részt venni az istentiszteleten, mivel ez nem igaz. Jézusnál elfoglaltabb ember nem volt senki, mégis mindig volt ideje elmenni a zsinagógába.

5. Akik komolyan veszik a gyülekezetbe járást azok ezzel bizonyságot tesznek arról, hogy támogatják Isten munkáját a világban (Mt.12:30). Az egyház munkája a választottak összegyűjtésének munkája. Összegyűjteni a szétszórodott juhokat, hogy egy helyen, egy akolban legyenek. Aki elmegy a gyülekezetbe az azt fejezi ki ezzel, hogy támogatja ezt a munkát. Aki viszont nem jár gyülekezetbe az nem támogatja ezt a munkát, sőt ez ellen cselekszik valójában mint egy szétszóró. A Sátánnak még célja a szétdobálás, a viszálykeltés és sokan az ő malmára hajtják a vizet.

6. A gyülekezetbe járás által lehetőséged van arra, hogy közvetlenül, személyesen, és élőben hallgasd Isten Igéjét (2Tim.4:2 - 4). Amikor Isten parancsot ad, hogy az Ő Igéje hirdetve legyen, akkor ebben az is benne van, hogy Ő azt akarja, hogy hallgassuk az Ő szavát. Erre némelyek azt válaszolják, hogy otthon is tudják  hallgatni az Igét. Ez így van, viszont otthon ha valami nem tetszik az embernek az igehirdetésből akkor kikapcsolja a készüléket vagy más adót kezd el nézni. Ugyanez igaz, hogyha unalmasnak találja az üzenetet. Amikor mi döntjük el, hogy kit és mit hallgatunk meg, akkor gyakran elveszítjük azt az üzenetet amelyet Isten szeretné, hogyha hallanánk, de amelyet mi magunktól odahaza soha nem választanánk, hogy azt hallgassuk.

7. A gyülekezetbe való járás lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk az Úrvacsora sákramentumában, mivel az Úr Jézus nem magányos keresztyéneknek szerezte azt, hanem az egyháznak és Ő megparancsolta az Ő népének, hogy rendszeresen éljenek ezzel (Luk.22:19). Aki viszont távol marad a gyülekezettől az nem tud élni ezzel a sákramentummal és vétkezik, mivel nem becsüli meg az Úrnak testét.

8. A gyülekezetbe járás lehetővé teszi számodra, hogy megtapasztald Isten ama különleges áldásait, amelyeket Ő csak a gyülekezeti alkalmakon ad az Övéinek (1Kor.14:26,31).

9. A gyülekezetbe járás segít megelőzni a kiegyensúlyozatlan keresztyén életet. (Eff.4:11-16)

10. A gyülekezeti alkalmak látogatása bár nem bizonyítéka az örök életnek, mégis ez egy utalás arra. Az 1Ján.3,14 arra enged következtetni bennünket, hogy azok akiknek örök életük van, azok akarnak gyülekezetbe járni.

11.Az, aki nem jár gyülekezetbe  ezzel a tettével azt jelzi, hogy ő nem tagja az Isten családjának.

(1Jn.2:19)

12.Isten világosabban kijelenti magát a gyülekezeti istentiszteletben mint a természetben. (1Kor.14:24 - 25)

13.Isten jobban dicsőítve van a gyülekezeti istentiszteleten mint az egyéni istentiszteleten. A keresztyének együtt nagyobb dicsőséget tulajdonítanak Istennek mint külön – külön. (Fil.2:10-11)

14.A gyülekezeti istentisztelet építőbb, mint az egyéni istentisztelet.(Kol.3:16; Eff.5:19-20)

15.A gyülekezeti istentisztelet áll a legközelebb a mennyei istentisztelethez.

Látjuk tehát az Ige alapján, hogy fontos a keresztyéneknek gyülekezetbe járni és részt venni az istentiszteleten.. Aki ezeket elutasítja, az önző, énközpontú módon gondolkodik, bolondul cselekszik és szándékosan szembeszegül Isten akaratával.

Szász Attila

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com