A hitvallásaink fontossága

2015.10.08 18:15

                                  A hitvallások fontossága!

“Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,13-15)

A kérdés, amit Jézus ebben az idézetben a tanítványoknak feltesz, a kereszténység egyik legfontosabb kérdése. Kinek mondjátok Jézust?

Jézus ebben az igében, a tanítványok gyakorlatban megvalósuló hitvallására kérdez rá.

Kedves testvérek, úgy igazából a napokban helyezte Isten a szívemre ezt a kérdést, hogy keressem meg rá a megfelelő választ, hogy miért is fontosak a hitvallások, nekünk reformátusoknak, vagy mik is lényegében azok a hitvallások. Sokan szeretnek minket református keresztyéneket támadni a hitvallásainkért, és azzal is vádolnak minket,hogy pld. a hitvallásainkkal a katolikusok pápáját helyettesítjük lényegében ex catedra-módon.

Sajnos ez azt jelenti, hogy vannak keresztyének akik azt hiszik, hogy számunkra a hitvallás tévedhetetlen és a Biblia felett áll. Viszont arra is rá szeretnék most mutatni, hogy ez egyáltalán nincs így, és ezeknek a keresztyén testvéreknek szeretném szeretettel üzenni, hogy soha egy református keresztyén sem gondolt arra,(legalább is a presbiteriánusok közül) hogy a hitvallásaink tévedhetetlenek, és még csak arra sem, hogy a Biblia fölé akarnánk őket helyezni. Sőt, a hitvallásaink pont azt a célt szolgálják, hogy jobban meg tudjuk érteni Isten akaratát, és ezáltal jobb és engedelmesebb keresztyén életet tudjunk élni Istenünk dicsőségére!

Kihangsúlyoznám azt is,hogy ez nem azt jelenti, hogy akik nem hisznek a hitvallások fontosságában vagy nem használnak hitvallást, azok nem élhetnének akár jó és engedelmes, Istennek tetsző életet, de azt viszont állítom, hogy megmutatni a frissen megtért testvéreknek a keresztyén élet szépségeit és a Biblia alapigazságait, hitvallások által sokkal könnyebb és egyszerűbb feladat!

Már nem egyszer hallottam azokat az érveket egyes testvérektől, hogy nekik azért nem kellenek emberi irományok,csakis a Szentírás, mert olyan életet akarnak élni mint az Ó keresztyének, viszont ha  megvizsgáljuk a Szentírást és ha egyház történelmileg is utánajárunk, akkor rá fogunk jönni, hogy hitvallások már az Újszövetség idejétől vannak és léteznek, csupán valamiért ez vagy elkerülte a figyelmünket, vagy nem akarunk egyszerűen tudomást sem venni róla!

De ezen úgy igazából nem is kell meglepődnünk, mert ha megkérdezünk 3 keresztyént a hitvallások keletkezésével kapcsolatosan, hogy mikortól vannak az egyházban hitvallások,akkor nagy valószínűséggel a reformáció kezdetét fogják megjelölni helyes válaszként. És ez azért is van, mert azok a hitvallások amelyeket mi, reformátusok elfogadunk és használunk, ezek valóban ekkor keletkeztek.

Az imént már említettem, hogy az Újszövetségben találkozunk először hitvallásokat, ugyanis Jézus és az apostolok igehirdetéseire, lényegében hitvallással-hitvallásokkal  reagáltak az emberek,hiszen saját szavukkal próbálták megfogalmazni a Jézus Krisztusba vetett hitüket. Az apostolok maguk is sokszor egészen röviden összefoglalták magát az evangéliumot is, amelyek a gyülekezeti összejöveteleken használt hitvallások alapját képezték. Példának felhoznék 2 igét....

 

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen. 2 Kor. 13,13

 

Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy. 1Ján. 5,7

Az Ó keresztyén egyház, Krisztus missziós parancsával (Mt28,19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében) nemcsak Krisztusba vetett hitét, hanem Isten szentháromságát is vallotta, ami számunkra egyértelműen kiderül az apostoli levelek köszöntéseiből de akár a kor keresztyén oktatásából is világossá válik előttünk. Már az apostoli időkben találkozunk olyan kifejezésekkel, amelyek arra utalnak, hogy az említett rövid,úgynevezett "kötött" hitvallásokat már az első gyülekezetek is használták! A II.század első felében teljesen természetes volt, hogy az egész egyházban egységes tanítás van, és az is nyilván való volt,hogy az egész egyházban egyforma hitvallásos meggyőződés is van! Éppen ezért írta az egyik görög egyházatya akit Irenaeusnak hívtak: (Ő, sokat harcolt a gnosztikusok téveszméi ellen,főleg azért, hogy zárják ki őket az egyházból(tudás révén van megváltás)), hogy:"Habár az egyház az egész világon a föld végső határáig szét van szórva, mégis az apostoloktól és a tanítványaiktól, az Atya Istenben, a Mindenható Istenben vetett hitet kaptuk.....és az egy Jézus Krisztusban,Isten Fiában aki a mi üdvösségünkért testé lett és a Szentlélekben. Irenaeus itt felsorolja a hit tartalmát is tehát: Krisztusnak Szűz Máriától való születése, szenvedése,feltámadása  mennybemenetele és visszajövetele, a test feltámadása és az utolsó ítélet. Hozzáteszi azt is hogy ez az egyetemes hitvallás a nyugaton és a keleten lévő gyülekezetekben is.

De beszéljünk arról is, hogy milyen gyakorlati haszna van a hitvallásoknak a keresztyén ember életében, hiszen ez szintén nagyon fontos...

De előtte egy rövid történetet elmondanék nektek,ami nem olyan rég történt velem.......A napokban megkerestek az otthonomban Jehova tanúi, és szerettek volna velem beszélgetni...Természetesen szívesen fogadtam a megkeresésüket. Az első kérdés amit feltettek tudjátok mi volt? Szerintem van-e Istennek neve?

Mondom igen,van...de melyikre is gondolnak,mert hiszen több neve is van Istennek....ezen a válaszomon láttam rajtuk,hogy igen meglepődtek mikor ezt mondtam, erre nem számítottak, mivel ők a Jehova nevet ismerik csak..mondom ez helyes név..pontosabban a Jahve még helyesebb volna, de ugyan úgy Isten neve az Adonaj-Úr,uram...Elohim-Isten...El Shaddai-A mindenható Isten..vagy El Olam-Örökkévaló Isten.

A következő kérdésük a Szentháromságra irányult, hogy hiszek-e benne, hiszen Isten csak egy Isten,tehát nem lehet három Isten. Mondom igen,hiszem, hogy Isten egy, de azt is hiszem, hogy Jézus Krisztus és a Szent Lélek ugyan úgy Isten, mint az Atya Isten. Továbbra is érthetetlenül néztek rám, hogy hogyan nem veszem észre az ellentmondást, miközben azt állítom, hogy bár egy Isten van, de közben mégis háromban hiszek...Most nem akarok belemenni a Szentháromság részleteibe, de utána döbbentem rá, hogy ők miért nem  hisznek Krisztus Istenségében sem a Szentlélek mindenhatóságában. Elsősorban az a baj velük, hogy a Jehova tanúinak nincsenek hitvallásaik, legalább is olyan hitvallások, amelyek a teljes Szentírásról adnak vagy adnának, átfogó tájékoztatást a Biblia olvasóinak. Nekik csak olyan hitvallásaik vannak, amelyek csak saját hazugságaikat támasztják alá, de azokat az igéket amelyek igazolnák Krisztus Istenségét, vagy mindenhatóságát egyszerűen nem veszik figyelembe, vagy egyszerűen a saját kiadású Bibliáikban helytelenül fordítják vagy ferdítik el a vezetőik az eredeti szövegeket.

Mikor több időt szántam az elmélkedésre és elkezdtem gondolkodni a hitvallások fontosságán, az is eszembe jutott, hogy van egy közös nevezőjük a szabadkeresztyéneknek, karizmatikusoknak, HIT-gyüliseknek, Jehova tanúinak és még sorolhatnám....

és ami közös bennük, hogy nincsenek olyan hitvallásaik, amelyek a teljes Szentírás fényében tárgyalnák a Biblia tanításait-útmutatásait,sőt egyes gyülekezeteknek egyáltalán nincsenek semmilyen hitvallásaik. Éppen ezért bátran tudnak bármilyen tanítást levezetni a Bibliából, hiszen a laikus hívők úgy sem tudnak általában ezeknek a tanításoknak ellentmondani, sem cáfolni, mivel járatlanok az igében. Egy példa, hogy jobban megértsétek mire is gondolok....A Jehova tanúi azt állítják, hogy nincs pokol. Mivel indokolják az állításukat?

Nem lehet, hogy egy ilyen szerető és megbocsátó Isten, a saját teremtményeit-gyermekeit kínozni akarja, és az sem lehetséges, hogy ez az Isten gonosz lenne!

Viszont ők nem veszik figyelembe azt, hogy bár Istenünk kegyelmes, hosszútűrő, megbocsájtó, szerető Isten, de közben mivel szent, ezért gyűlöli a bűnt, és igazságos is! Tehát Istennek minden tulajdonságát figyelembe kell venni, nem csak a nekünk tetszőket...

Tehát első haszna a hitvallásoknak, hogy gyakorlati áttekintést ad még a frissen megtért és az igében járatlan hívőnek is arról, hogy mit kíván tőlünk Isten, ki volt Krisztus, miért kellett meghalnia, miért küldte el a Szentlelket, kik is vagyunk mi Isten előtt, kell-e féltenünk az örök életünket és még sorolhatnám....

A második haszna a hitvallásainknak, hogy Isten a rend Istene a Sátán pedig a zűrzavart kívánja a keresztyének életében is. Viszont hitvallásaink rendet raknak az élet minden területére, hiszen átláthatóan összefoglalják és ellentmondás nélkül tanítsák nekünk Isten kijelentett akaratát!

És mi történik akkor ha nincs rend? A sátán a zűrzavart kihasználva bármikor képes az elménket megfertőzni különböző tévtanításokkal és megbontani a testvérek közötti kapcsolatot is.

Bizonyára nem mondok újat a számotokra, hogy Krisztus Urunk a Szentlélek által irányítja és vezeti az egyházát és Krisztus nem csak építi az egyházat, hanem Ő maga a sarokköve az egyházának. Tehát minden Őrá épül...De szeretném megkérdezni, hogy elgondolkoztatok-e már egyszer is azon, hogy mi is az a sarokkő? Ezt azért kérdezem,mert a Bibliában elég sokszor van rá utalás.....

Azért, hogy meg tudjuk érteni a sarokkő vagy alapkő fontosságát, elmesélek nektek egy rövid történetet:..... Nem olyan rég egy botrány tört ki Franciaországban az építőiparban. Ugyan is nagyon jó fekvésű tengerparti telkeket adtak el,de igen olcsó áron. A cég, amelyik árusította ezeket, hirdetéseket tett közzé Franciaországban és még Németországban is. Nagyon alacsony áron kínálták ezeket a telkeket és persze sokan bedőltek ennek, és azt gondolták, hogy most itt a nagy lehetőség, hogy életük nagy álmát megtudják valósítani. Befizették a kért összeget, és megvették a tengerparti telkeket. Voltak közöttük nyugdíjasok is , akik aztán az ott építtetett házakba azonnal be is költöztek ide, mások pedig vagy bérbe adták,vagy csak nyaralni mentek oda évente párszor. Egy közös volt a vevőkben-hogy nagyon örültek ennek a jó üzletnek.

Viszont két évvel később repedéseket vettek észre, tehát repedések jelentek meg a frissen épült házfalakon. Először ezek csak hajszálrepedések voltak, de később ezek a repedések egyre nagyobbak lettek. A végén az első ház összeomlott. Majd a másik is, harmadik is. Akik még ott laktak, azoknak is azonnal ki kellett onnan költözni.

Hogy mi is történt? Az a cég, amelyik ezeket a telkeket eladta, úgy jutott hozzá a telkekhez eredetileg, hogy megvett egy szeméttelepet, amit befedett némi talajjal, és azt árulta. A történet lényege tehát: hogy nagyon fontos, hogy mi van alul, tehát mi is az alap. Ha az alap nem stimmel, és ház épül rá, egy ideig még jó lehet, de előbb vagy utóbb jönnek a repedések, és összedől az egész ház. Minél nagyobb házat építünk az alapra, annál fontosabb, hogy milyen az alap. Ha kutyaólat akarunk építeni,ez persze nem olyan fontos, de ha lakóházról van szó, nagyon is fontos, hogy milyen alapra építünk.

Az egyháznál és a keresztyén embernél is nagyon lényeges az alap. Most nem egyházi épületekről van szó természetesen, hanem a keresztény közösségekről,keresztyén emberekről. Ha egy gyülekezetről vagy akár keresztyén életről beszélünk, először az alapjáról kell beszélni, aki nem lehet más mint Jézus Krisztus. És Jézus Krisztust csak a Bibliából a Szentlélek segítségével tudjuk megismerni. A hitvallások pedig abban segítenek, hogy Krisztust minden oldaláról ismerni tudjuk...nem csak szemből, nem csak oldalról, hanem teljes egészében!

Az egyház egy test. A test feje pedig Jézus Krisztus és Ő a nyájának a pásztora. Mi vagyunk a tanítványok, ő a tanítómester. Mi vagyunk a szőlő, ő pedig a szőlőtő, mint ahogyan hallottuk a János evangéliumából a két héttel ezelőtti Istentiszteleten. Mi va­gyunk az épület, ő pedig a sarokkő. Viszont ahhoz, hogy a megfelelő Krisztust tudjuk ismerni,és ezt nem győzöm hangsúlyozni, szükségünk van megfelelő mércére is, ez a mérce pedig a Szentírás, és a plusz segítség.....a  hitvallásaink.

Tudjuk azt is hogy az Újszövetségben ha az egyházról van szó, mindig konkrét gyülekezetekről beszélünk, amelyeknek komoly és konkrét feladatuk van a  mindennapi életben. Hiszen az egyház nem más,mint az igazság oszlopa, erre utal Pál,az 1 Tim. 3,15: "De ha késnék, ezekből megtudod, hogyan kell az Isten házában forgolódnod, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és alapja."

És minden gyülekezetnek és minden egyházközösségnek csak egy feladata van, meg kell, hogy feleljen a mindennapokban a bibliai egyházképnek és Isten elvárásainak. Mint tudjuk és valljuk a Szentírás Istentől ihletett ezért tévedhetetlen és  mértékadó. Minden más, tehát emberek és hitvallások is tévedhetnek. Viszont az egyházi hitvallás az Igéből, az Igéért van. Önmagában nincs értelme és nincs élete, hanem csak az ige által, amelyből támad mint emberi visszhang az Isteni szóra. Az egyház feladata az a világban, hogy a kegyelem igéjét hirdesse. Ezt a feladatot akkor teljesíti az egyház vagy a gyülekezet, ha Isten kijelentett igéjéhez,tehát a Bibliához ragaszkodik. Az Ó keresztyén gyülekezetekben a hitvallásokat főleg akkor gyakorolták, mikor a keresztséget kiszolgáltatták valakinek vagy valakiknek.

Elsősorban az egyháznak a missziós helyzetéből adódóan főleg a felnőtt keresztség kiszolgáltatása mellett gyakorolták a hitvallásokat, de természetesen emellett az Újszövetségtől kezdve a gyermekeket is megkeresztelték. Ami fontos, hogy csak azok gyermekeit keresztelték meg, akik már korábban hitet tettek Krisztus mellett. De mielőtt bárkit(itt felnőttre gondolok) megkereszteltek volna, egy komoly felkészítésen (katechézisen)kellett részt vennie. Akit felkészítettek, annak vallástétel után de keresztelés előtt az egyház hitvallásából is számot kellett adnia, és el kellett mondani a Mi Atyánkot és a Tízparancsolatot is. Ezek alatt a keresztelések alatt 3 kérdést tettek fel általában:

1.Hiszel-e az Atya Istenben?

2.Hiszel-e a Krisztus Jézusban, aki az Isten Fia, a Szentlélek által Szűz Máriától született, Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt, harmadnapon feltámadott a halálból, a mennyekbe ment, ott ül a mindenható Atya jobbján, és majd visszajön ítélni eleveneket és holtakat?

3.Hiszel-e a Szentlélekben?

A hitvallások még a katechézis mellett az eretnekek elleni harcban is fontos eszközök lettek. Az egyház tanítói, a Szentírás tanításával igyekeztek az eretnekekkel szembeni álláspontjukat alátámasztani. Ezért lettek a hitvallások az egyház Szentlélek által vezetett Biblia-értelmezésének megfogalmazásai.

Tehát szükségünk van olyan hitvallásokra, melyek az apostoli hit magját foglalják össze, valamint az is fontos, hogy a hitvallásainknak valamilyen formában utalniuk kell a Teremtő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Jézus Krisztusra, aki meghalt és feltámadt, valamint a bűnre, a megváltásra és az örök élet reménységére. Azért is van még a hitvallásokra szükség, hogy megfogalmazzák és védjék a hitet, azt a hitet, mely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott.

Például a niceai hitvallásra azért volt szükség, mert ez a hitvallás nem kitalálta Krisztus istenségét,mint ahogyan sokan ezzel vádolják az egyházat(325) hanem szavakba öntötte az egyház ezzel kapcsolatban – korábban is meglévő – hitét. Tehát a hitvallások feladata a hitnek a tisztázása és védelme. Ilyen tisztázások például, Krisztus istensége, kettős természete, a kegyelem, a hit általi megigazulás, az újjászületés, vagy éppen a Biblia megbízhatósága. Ezek igen fontos dolgok, és jó ha tisztán látunk ezekben a kérdésekben.

Másrészt azért fontos a hitvallás, mert rámutat arra a tényre, hogy különbséget kell tennünk az érett és az éretlen hit között, és ettől függően más-más súllyal kell kezelnünk a tévedéseket. Nem ugyanaz például tagadni vagy csak nem vallani egy hitigazságot. Teljesen elképzelhető, hogy van olyan Krisztus-hívő aki soha nem hallott a Szentháromságról abban a formában, ahogy pld mi ezt megfogalmazzuk, de ettől ő még simán találkozhatott a Biblia Krisztusával, és hogy ez így van, az részben éppen abból fog látszani, hogy amikor viszont megismeri a bibliai igazságot, biblikus református megfogalmazásban, ráismer benne a hitre, amit ő is a szíve mélyén vall, csak eddig még nem öntött szavakba.

A hitvallásaink próbára teszik a hívők hitét, hogy vajon tényleg az apostoli evangéliumot és hagyományt, vagy valami mást ragadtak-e magukhoz. Ilyenkor derül ki, hogy mit hiszünk valójában, és mi felé hajlik a szívünk. A tudatlanság idejét az Úr a mi életünkben is elfedezi, a tudatos tagadásra viszont nincs ilyen ígéretünk. Az eretnekségek miatt megfogalmazott hitvallások megvilágítják a szívünknek a szándékait. Éppen ezért a legnagyobb felelőssége a tanítóknak van, mert ők tudatosan hatnak másokra, így fontos kérdésekben a tagadásuk szinte biztosan valamiféle hitetlenség, a hit dolgában való hajótörés megnyilvánulása. (1 Tim.1,19 Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;). Tehát mi is a hitvallás?...néhány szóban összefoglalom....

1. A hitvallás, kulcs a Bibliához!

2. A hitvallás összefoglalja a Szentírás tanítását és segít biztosítani annak sérthetetlenségét.

3. A hitvallás úgy viszonyul a Szentíráshoz, ahogyan a térkép az országhoz.

4. A hitvallás tulajdonképpen a Szentírás térképe. Ahogyan az ország térképén láthatóvá válnak a fő és mellékútvonalak közötti kapcsolatok, ugyanúgy a hitvallás is fölmutatja a teljes Szentíráson végigvonuló motívumokat, azokat rendszerezi és föltárja a közöttük lévő összefüggéseket.

Ahogyan a térképek is különbözőek, hiszen vannak fizikai, vízrajzi, gazdasági, földrajzi és egyéb térképek, ugyanígy a hitvallásokat is különféle szempontok szerint lehet megszerkeszteni. A hitvallás egyfelől segítséget jelent az ige jobb megértése érdekében, az igehirdetőt pedig helyes Szentírás-magyarázatra segíti. Tudnunk kell azt is,hogy hitvallásaink nem ódivatú és túlhaladott egyházi szövegek, hanem a kijelentett ige hűséges és tartalmi összefoglalásai. Ha behatóan ismerjük hitvallásainkat, nemcsak a tévelygéstől őriz meg minket, hanem segít abban is, hogy a prédikáció igeszerű, azaz valóban Istennek tetsző  igehirdetés legyen.

Tehát ezért van szükség hitvallásokra minden gyülekezetben, hogy megőrizzük a gyülekezet igei tisztaságát, a tagok helyes látását, és rá tudjunk azonnal mutatni a tévtanításokra!

Ámen

 

                                                                                                      Kozma István

 

 

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com