Angyalok és Démonok

2015.11.19 15:04

                                  Angyalok és démonok

Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.

Angyalok.......most csak egy igeszakaszt olvastam fel nektek, de számtalan helyen beszél a Szentírás angyalokról és számtalan helyen említi meg őket mint Istennek a hírnökeit. Bizonyára nektek sem újdonság, sőt mondhatom azt, hogy a világban sem új dolog mikor azt a szót mondom, hogy angyal, akkor mindenkinek van egy elképzelése, hogy miről is van szó, vagy egy kép felugrik előtte, hogy mit is jelent vagy hogyan is nézhet ki egy angyal. Sokunk előtt talán a karácsonyi szárnyas angyalkák képe maradt meg, mivel ezeket láttuk nagyon sokszor akár a karácsonyi fenyőfára felfüggesztve, vagy mesékben vagy képeken.

Minden vallás elismeri az angyalok és a szellemi vagy úgynevezett lelki világ létezését, és minden vallás hisz az angyalokban. Mivel mi is rendszeres igeolvasók vagyunk éppen ezért bizonyára feltűnt nektek is, hogy a Szentírás azért elég sok helyen említi az angyalokat, mint Isten hírnökeit, akik közvetítik Isten akaratát az emberek és Isten között. Viszont lehet már az is feltűnt nektek, hogy nem csak angyalokról beszél a Biblia egyszerűen, hanem van hogy Kerubot említ, van hogy Szeráfot, van hogy angyalt-ami hírnököt jelent, és még van két angyal is, akiket név szerint említ a Szentírás de ők rájuk majd később kitérünk még.

Sokféle elképzelés volt és van manapság is az angyalokról, tehát hogy van-e testük, ha van akkor milyen testük van, be-e lehet határolni őket egy adott pontba,van-e hatalmuk és hogy milyen hatalommal is bírnak. Egyes korai egyházatyák azt állították, hogy az angyaloknak finom éteri testük van, de egy idő után felmerült már az a kérdés is, hogy van-e bármilyen testük is egyáltalán? Lehet, hogy még titeket is foglalkoztatott már ez a gondolat...igaz? Aztán egy idő után inkább áldott lelkeknek tekintették őket, mivel tudásban felette állnak az embernek, és így mentesülve vannak az anyagi test korlátaitól, és szabadok az anyagi test terhétől.

Már az első perctől kezdve felosztották az angyalokat két fő osztályra, az első osztály a JÓ angyalok osztálya, akik meg vannak áldva erkölcsi szabadsággal, és Isten örömteli szolgálatával vannak elfoglalva, akiket Isten az emberek jólétének szolgálatába állított. Őket mindig is nagyon nagyra becsülték az emberek.

A másik osztály viszont a GONOSZ angyalok, vagy más néven ahogyan szólítják őket a DÉMONOK osztálya, ők Isten és az emberek ellenségei, és folyamatosan azzal vannak elfoglalva, hogy mindent leromboljanak a földön és tönkre tegyék Isten munkáját. A vezetőjüket Sátánnak hívják, de gondolom ezzel nem mondok új dolgot nektek. Ezek az angyalok lényegében visszaéltek az Istentől kapott szabadságukkal és eltávolodtak Istentől.

Hogy mikor is teremtette őket Isten?

A mai uralkodó, tehát a leg elfogadottabb elmélet szerint Isten az anyagi világgal együtt teremtette az angyalokat, tehát kicsivel korábban mint az embert. Minden teológus lényegében elismeri, hogy az angyalok a teremtésük pillanatától hatalmas de nem korlátlan tudás birtokában vannak, amit Istentől kaptak.

A reformáció kora sem hozott lényegében semmilyen új tantételt az angyalokkal kapcsolatosan, hiszen mind Luthernak és mind Kálvinnak is megvoltak a saját elképzelésük az angyalok helyéről és munkájáról a világban. Különösen a Sátán jelenlétéről és munkájáról amit sajnos mi is folyamatosan érezhetünk . Sokan a mai napig beszélnek a védőangyalokról, főleg ahol katolikus vagy karizmatikus tanítás van a háttérben. Nagyon sokan számoltak be különleges élményekről ezzel kapcsolatosan, hogy mikor és hol látott angyalt,és hol történtek csodálatos megmentések vagy megmenekülések emberek életében.

Egyszer hallottam egy történetet egy izráeli zsidó katonáról,aki valamelyik mostani háborúban harcolt a muszlimokkal szemben, és mivel minden golyója elfogyott és semmi fegyvere nem volt már, a csatatéren megfordult és elkezdett szaladni az ellenség elől. Beszaladt egy sikátorba és látta hogy nincs kiút. Szembefordult az üldözőivel,hogy akkor már ne hátba kapja a lövést vagy a szúrást, de mikor a sikátorba berohantak a katonák,akkor megtorpantak, felkiáltottak, eldobták a fegyvereket a kezükből és hanyatt homlok ordítva elszaladtak a zsidó katona elől. Később beszámoltak arról hogy egy angyal ált ott kivont kardal és világító szemmel.

Még számtalan ilyen történetről tudnék beszélni, amely csodálatos megmenekülésekkel kapcsolatos, mikor úgymond Isten az angyalok által megment bizonyos embereket. Hogy mi ebből az igazság? Személy szerint nem tudom, de hiszem azt, hogy Istennek minden választottjával terve van, és a terv véghezviteléhez akár angyalokat is felhasználhat.

A Belga Hitvallásban ezt olvashatjuk az angyalokról a XII. fejezetben: „Teremtette továbbá az angyalokat, őket pedig jóknak, hogy követei legyenek és választottjait szolgálják, ezek közül némelyek ama kiváló állapotból, melyben Isten őket teremtette, az örök pusztulásba süllyedtek, a többiek isteni kegyelemből változatlanul kitartottak és megmaradtak kezdeti állapotukban. Az ördögök és a gonosz lelkek pedig annyira megromlottak, hogy Istennek és minden jónak ellenségei, és mint valami gonosztevők, feszült figyelemmel leselkednek az Anyaszentegyházra és annak minden tagjára, hogy csalárdságukkal mindent szétromboljanak és elpusztítsanak. Ezért tulajdon gonoszságuk miatt örök kárhozatra ítéltetnek, mindennap várván rettenetes kínoztatásukat”.

Érdekesen megfogalmazta a belga hitvallás...igaz?

Viszont ejtenék a számotokra most egy néhány szót az angyalok természetéről, hiszen ők is gondolkodó és érző lények....

4 részre osztanám fel a természetüket:

1. Istentől eltérően minden angyal teremtett lény, még a sátán is, bár....... vannak akik ezt tagadják, igaz nem keresztény teológusok közül, hiszen a teremtésüket a Szentírás teljesen világosan tanítja. Nem feltétlen azok az igeversek a mérvadóak, az angyalok teremtésével kapcsolatosan amelyeket sokan ki szeretnek hangsúlyozni, itt az 1Mózes 2,1 re, és a Zsoltárok 33:6 illetve a Nehémiás 9:6-ra gondolok, mert ezeket az igéket értelmezni lehet a csillagok teremtésére is. Sokkal inkább a Zsoltárok 148,2-5: Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege! Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai! Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, amelyek az ég felett vagytok! Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.

Vagy még tisztábban érthető a Kolossé 1:16 : Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

Tehát látjuk az igeversek alapján is, hogy az angyalok teremtett lények.

2. Ők lelki és testetlen lények. Bár ezt a meghatározást is vannak, akik nem fogadják el, de a Biblia mégis ezt tanítja. Hiszen vannak igehelyek melyek arról beszélnek, hogy az angyalok lelkek-szellemek, a Mt8:16,( Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;) 12:45, Lk7:21, 8:2, 11:26, Csel19:12, Ef6:12, Zsid1:14.( Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az idvességet?) a másik fontos dolog, hogy nincsen húsuk és csontjuk, Lk24:39, (Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van!)valamint nem házasodnak, Mt22:30,( Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.) és nagy számban képesek jelen lenni egy nagyon korlátozott térben, Lk8:30,( Megkérdé pedig őt Jézus, mondván: Mi a neved? És ő monda: Légió; mert sok ördög ment vala bele.) azonkívül láthatatlanok, Kol1:16. Az afféle igehelyek, mint a Zsolt104:4  (v. ö. Zsid1:7), Mt22:30 és 1Kor11:10 nem bizonyítják az angyalok testiségét. S nem bizonyítják ezt a jelképes leírások sem Ezékiel könyvéből, sem a Jelenések könyvéből, sem pedig a testi megjelenéseik, bár nehéz megmondani, hogy vajon a testek, melyeket felvettek bizonyos alkalmakkor, valóságosak, vagy látszólagosak-e. Világos azonban, hogy ők teremtmények, tehát végesek és korlátozottak, jóllehet szabadabb viszonyban állnak az idővel és a térrel, mint például az ember. De nem lehetnek egyszerre több helyen is egy időben.

3. RACIONÁLIS, ERKÖLCSI ÉS HALHATATLAN LÉNYEK. Ez azt jelenti, hogy értelemmel és akarattal felruházott személyes lények. Az, hogy értelmes lények, azonnal meglátszik abból tényből, hogy ők lelkek, de a Szentírás is konkrétan tanítja az értelmüket, a 2Sám14:20-ban ( Hogy a dolognak más fordulatot adjon, azért tette ezt Joáb, a te szolgád. De az én uram bölcs, az Isten angyalának bölcsesége szerint, hogy mindent észrevegyen, ami a földön van.) Mt24:36, Ef3:10, 1Pt1:12, 2Pt2:11.És bár nem mindentudók, de tudásuk tekintetében felette állnak az embernek, Mt24:36.( Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.) Sőt, erkölcsi természettel is rendelkeznek, így erkölcsi felelősség alatt állnak:éppen ezért engedelmességükért jutalmat, míg engedetlenségükért büntetést kapnak Istentől. A Biblia beszél azokról az angyalokról, akik hűek maradtak Ők a„szent angyalok”, Mt25:31,( Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.)Mk8:38, Lk9:26, Csel10:22, Jel14:10, és természetesen a Biblia lefesti azokat is, akik elbuktak, mint hazugok és vétkezők, Jn8:44,( Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.) 1Jn3:8-10. A jó angyalok még halhatatlanok is abban az értelemben, hogy nincsenek alávetve a halálnak. Mindemellett még nagy hatalom is tulajdoníttatik nekik. Ők alkotják ugyanis Isten hadseregét, azoknak a hősöknek a csapatát, akik mindig készen állnak Isten parancsainak teljesítésére...itt is nézzünk meg 1-2 igehelyet: Zsolt103:20,( Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.) Kol1:16, Ef1:21, 3:10, Zsid1:14, a gonosz angyalok pedig a Sátán hadseregét erősítik, akik az Úr munkájának rombolásában vesznek részt., Lk11:21, 2Thessz2:9,( Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,) 1Pt5:8.( Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:)

4. ŐK RÉSZBEN JÓK, RÉSZBEN GONOSZOK. A Biblia igen kevés információt ad számunkra az angyalok kezdeti állapotáról. Azt olvassuk azonban, hogy teremtési munkájának végén Isten látta, hogy minden, amit elvégzett, íme, nagyon jó volt. Sőt, a Jn8:44, a 2Pt2:4 és a Júd6 előfeltételezik az összes angyal eredetileg jó állapotát. A jó angyalokat kiválasztott angyaloknak is nevezi az Ige az 1Tim5:21-ben. Ezek a kegyelem mellett, mellyel minden angyal felruháztatott, s amely elegendő volt számukra pozíciójuk megtartásához, nyilvánvalóan megkapták a kitartáshoz szükséges speciális kegyelmet is, mely által pozíciójukban megerősíttettek. Viszont tudni kell azt is, hogy hatalmas mennyiségű haszontalan spekuláció keletkezett az angyalok bukásának idejével és jellegével kapcsolatosan. A protestáns teológia azonban általában megelégedett annak ismeretével, hogy a jó angyalok megtartották eredeti állapotukat, s megerősítést nyertek a pozíciójukban, és most nem képesek vétkezni. Ezeket nemcsak szent angyaloknak, de a világosság angyalainak is nevezik 2Kor11:14. Ők azok, akik mindig látják Isten arcát, Mt18:10, Ők a példaképeink Isten akaratának teljesítésében, Mt6:10, s örök életük van, Lk20:36.

Még egy néhány szót szeretnék ejteni az angyalok számáról, tehát mennyien is lehetnek és szervezetéről vagy rendjeikről is .

 

1. SZÁMUK. A Biblia nem tartalmaz pontos információt az angyalok számát illetően, de nagyon világosan jelzi, hogy egy igen hatalmas sereget alkotnak. Sokszor nevezi őket a Szentírás az ég seregének, vagy Isten seregének, s ebben az is benne van,hogy nem kevesen vannak. Az 5Móz33:2-ben olvassuk, hogy „Az Úr a Sinai hegyről jött… tízezer szent közül jelent meg”, majd a Zsolt68:18-ban „Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai hegyen az ő szent hajlékában”. Jézus kérdésére a tisztátalan lélek azt a választ adta, hogy „Légió a nevem, mert sokan vagyunk” (Mk5:9,15). Tudni kell, hogy a római légió nem mindig volt ugyanakkora, hanem a különböző időszakokban 3000 és 6000 között változott a létszáma. Tehát minimum 3000 démon vagy max 6000! démon volt abban az emberben,akiből Jézus kiűzte őket, és ha emlékszünk a disznónyájba mentek... A Gecsemáné kertben Jézus ezt mondta Simon Péternek,aki lecsapta az egyik ember fülét:(Ján.18:10) (Máté)„Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?” (Mt26:53). Végül a Jel5:11-ben ezt olvassuk: „És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala”. Ezeknek az adatoknak a fényében teljes biztonsággal lehet azt állítani, hogy az angyalok csapata megszámlálhatatlan, a seregük pedig hatalmas. Nem olyanok mint az emberek, mivel ők lelkek, így nem házasodnak és nincsenek egymástól utódaik. Teljes létszámuk megteremtetett a kezdetben, s azóta a számuk nem nőtt 1 darabbal sem!

3. RENDJEIK. A Szentírásban vannak különleges nevek,amelyek az angyalokra mutatnak és ezek azt is jelzik, hogy meg kell Őket különböztetni egymástól, ugyanis bizonyos rendszerbe vagy rendekbe vannak sorolva. Ugyebár nekünk reformátusoknak ez nem lehet újdonság, hiszen tudjuk, hogy Istenünk a rend Istene! :) Éppen ezért az angyalok között is rend van....

a. Az első angyal típus, Ők a Kerubok. A kerubokat a Szentírás többször is említi. Az 1Móz3:24,-ben találkozunk velük először,Ők azok, akik őrizték a Paradicsom bejáratát, Ők azok  akik a kegyelem trónjára néznek, 2Móz25:18, Zsolt80:1, 99:1, Ézs37:16, Zsid9:5, és ők azok akik azt a szekeret alkotják, melyen Isten ereszkedik le a mennyből, erről olvasunk  2Sám22:7-22, Zsolt18:11. Az Ez1-ben és a Jel4-ben különböző formájú élőlényekként jelennek meg. Ezek a jelképes ábrázolások a rendkívüli hatalmukat és fenségüket hivatottak kiemelni. Ők arra lettek inkább teremtve, hogy kimutassák Isten hatalmát, fenségét és dicsőségét, valamint hogy őrizzék az Ő szentségét az Éden kertjében, a szent sátorban és a templomban, valamint Istennek a Földre ereszkedésében.

b. A második angyal típus a Szeráfok. Ezeket az angyalokat csak az Ézs6:2,6 említ.( Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orcáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;  És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, amelyet fogóval vett volt az oltárról; )Ezek szintén jelképesen vannak emberi formában ábrázolva, de hat szárnnyal, melyek közül kettő az arcukat fedi be, kettő a lábaikat és kettő szolgál Isten parancsainak gyors végrehajtására. A keruboktól eltérően ők szolgákként állnak a mennyei Király trónja körül, éneklik az Ő dicséretét, és állandóan készen állnak utasításainak végrehajtására. Míg a kerubok hatalmas erővel bírnak és nagy erejűek, a Szeráfokat inkább nemeseknek nevezhetjük  az angyalok között. Míg a Kerubok Isten szentségét őrzik, a Szeráfok az engesztelés célját szolgálják, s így készítik fel az embereket Isten helyes megközelítésére. A királyoknál is voltak annak idején olyan emberek, akik arra tanították meg a király elé járulókat, hogy hogyan lehet az Uralkodóval beszélni, nézni, stb...

c. A harmadik típusú angyalok a Fejedelemségek, hatalmasságok, trónok és uraságok. A Kerubok és a Szerafok mellett a Biblia beszél az angyalok egyéb osztályairól, akik különböző helyeket foglalnak el az angyalvilágban. Ef3:10, Kol2:10, Kol1:16, Ef1:21, Kol1:16, és Ef1:21, 1Pt3:22. Ezek az elnevezések nem különböző fajtájú angyalokra, hanem a közöttük fennálló rangbeli és méltóságbeli különbségekre mutatnak.

d. Gábriel és Mihály. Ők Minden más angyaltól eltérően név szerint vannak megemlítve. Gábriel a Dán8:16-ban, 9:21-ben, Lk1:19,26-ban szerepel. Ők szintén teremtett lények, de mégis voltak és vannak olyan igemagyarázók akik nem teremtett lényt látnak bennük, sőt vannak olyanok akik azt állítják, hogy Gábriel  lehet a Szentháromság harmadik személye, míg Mihály a második. Érdekes nem? Nagy valószínűséggel Mihály lehet az egyike ama hét angyalnak, akik Isten előtt állnak a Jel8:2-ben (Lk1:19). Látszólag az ő különleges feladata a közvetítés és a mennyei jelenések magyarázása.

Mihály nevét (szó szerinti jelentése „Kicsoda olyan, mint Isten?”) úgy értelmezték, hogy a Szentháromság második személyére vonatkozik. Ez azonban nem tartható jobban, mint Gábriel azonosítása a Szentlélekkel. Mihály a Dán10:13,21-ben, Júd9-ben, és a Jel12:7-ben szerepel. Abból a tényből, hogy a Júd9 „arkangyalnak” nevezi, valamint a Jel12:7-ben olvasható kifejezésből arra következtethetünk, hogy fontos helyet foglal el az angyalok között. Dániel könyvének versei is azt jelzik, hogy ő egy herceg közöttük. Ő az a bátor harcost, aki Isten harcait vívja Izrael ellenségei és a lelki világ gonosz erői ellen. Nem lehetetlen, hogy az „arkangyal” titulus Gábrielre és néhány más angyalra is vonatkozik.

Az angyalok elsősorban úgy szolgálják Istent, hogy dicsérik Őt éjjel és nappal. Ők azok, akik örvendeznek minden egyes bűnös megtérésekor, óvják a kicsinyeket, jelen vannak az egyházban, és az üdvösség örököseit, tehát a keresztyéneket szolgálják éjjel és nappal. Viszont a konkrét védőangyali titulust a Szentírás nem támasztja alá. Ők azok akik közvetítik Isten speciális kijelentéseit az emberek felé, és juttatják el az áldásokat Isten népéhez, és ők hajtják végre Isten ítéleteit is. Mikor Isten speciális kijelentésének időszaka lezárult, az angyalok rendkívüli szolgálata felfüggesztetett és majd csak az Úr második eljövetelekor fog folytatódni.

A gonosz angyalok-démonok

 

1. EREDETÜK. A jó angyalok mellett vannak gonosz angyalok is, akik örömüket lelik az Istennek való ellenszegülésben és munkáinak akadályozásában. Jóllehet ők is teremtmények, de mégsem  gonosz angyalokként lettek megteremtve. Isten látta, hogy minden, ami teremtett, igen jó, 1Móz1:31. Két igehely is van a Szentírásban, melyek világosan szólnak arról, hogy egyes angyalok nem tartották meg eredeti helyüket, hanem kiestek a teremtéskori állapotukból, 2Pt2:4, Júd6. Ezeknek az angyaloknak a konkrét bűne nincs kijelentve, de általános vélekedés, hogy megpróbálták magukat Isten fölé emelni és felsőbbrendű hatalomra szert tenni.

Ha valóban ez az ambíció játszott fontos szerepet a Sátán életében és vezetett a bukásához, az azonnal megmagyarázza, hogy miért kísértette az embert ebben a konkrét dologban és próbálta meg őt belecsalni a romlásába, mivel látta az emberben is a hiúságot(olyanok lesztek mint Isten). Egyes korai egyházatyák különbséget tettek a Sátán és az alárendelt démonok között a bukásuk okának magyarázatában. Azt mondták, hogy a Sátán bukásának oka a büszkeség, de az angyalvilág általánosabb bukásának oka a testi vágyakozás, 1Móz6:2.-vel magyarázták. Ez a magyarázatot azonban fokozatosan elvetették a középkor idején. Ez a magyarázat azonban ellenkezik az angyalok lelki természetével és a Mt22:30 által elmondottakkal, mely szerint nincs szexuális élet az angyalok között. Sőt, ezzel a magyarázattal dupla bukást kell feltételeznünk az angyalvilágban, első a Sátán bukása, majd utána, jóval később a bukás azon angyalok seregében, akik most a Sátánt szolgálják. Sokkal valószínűbb, hogy a Sátán mindjárt magával rántotta a többieket is a saját bukásába.

2. A VEZETŐJÜK. A Sátán úgy jelenik meg a Szentírásban, mint a bukott angyalok elismert vezetője. Eredetileg látszólag az angyalvilág egyik legnagyobb hatalmú hercege volt, s a vezetőjévé vált azoknak, akik fellázadtak és elszakadtak Istentől. A „Sátán” név „ellenségként” mutat rá, de nem elsősorban az emberrel, hanem az Istennel szembeni ellenségként. Támadja Ádámot, mint Isten munkájának a koronáját, szereti a rombolást, emiatt Apollionnak (Rombolónak) nevezik, s támadja Jézust, mikor felvállalja a helyreállítás munkáját. A bűn belépése után Diabolosszá (Vádlóvá) válik, aki folytonosan vádolja Isten népét, Jel12:10.A Szentírás a bűn szerzőjeként mutatja őt be, 1Móz1:3,14, Jn8:44, 2Kor11:3, 1Jn3:8, Jel12:9, 20:2,10, s úgy jelenik meg, mint elismert feje azoknak, akik elbuktak, Mt25:41, 9:34, Ef2.2. Ő marad ama angyalseregek vezetője, akik vele tartanak a bukásba, s beveti őket a Krisztussal és az Ő országával szembeni kétségbeesett ellenállásba. Gyakorta nevezi a Szentírás „e világ (de nem a világ) fejedelmének”, Jn12:31, 14:30, 16:11, sőt még „e világ istenének” is, 2Kor4:4.

 Ez nem azt jelenti, hogy ő irányítja a világot, mert azt Isten teszi és minden hatalmat Krisztusnak adott, de azt viszont jelenti, hogy ő uralja ezt a gonosz világot annyira, amennyire a világ erkölcsileg elszakadt az Istentől. Ezt világosan jelzi az Ef2:2, amely úgy jeleníti meg, mint „a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik”. A Sátán emberfeletti, de nem isteni, óriási hatalma van, de nem mindenható, hatalmas, de korlátozott befolyása van, Mt12:29, Jel20:2 és végső elrendezett sorsa a feneketlen mélység, Jel20:10.

3. TEVÉKENYSÉGÜK. A jó angyalokhoz hasonlóan a bukott angyalok is emberfeletti hatalommal bírnak, de ennek használata nagyon szemben áll a jó angyalokéval. Míg utóbbiak állandóan dicsérik az Istent, harcolják a harcait, és hűségesen szolgálják Őt, ezek a sötétség erőiként átkozzák Istent, harcolnak Ellene és az Ő Felkentje ellen, megpróbálják elvakítani és félrevezetni még a választottakat is, s buzdítják a bűnösöket a gonoszságra. Ezek azonban elveszett és reménytelen lelkek. Már most a pokolhoz és a sötétség bugyraihoz vannak láncolva, s bár nincsenek egyetlen helyhez kötve, mint Kálvin mondja, maguk után húzzák a láncaikat, bárhová is mennek, 2Pt2:4(Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;), Júd6(És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.)

Ámen

Kozma István

(felhasznált irodalom: Louis Berkhof-rendszeres teológia+Biblia)

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com