A pokol

2015.03.26 14:18

A pokol

 

„És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába vettetik”

                                                            Jelenések 20,15

 

Sajnos, ma meglehetősen nevetségessé tették a pokol és az örök büntetésnek tanítását. Az emberek nem hiszik azt, hogy Isten valaha is számon fogja kérni az embereket a bűneikért. Egyesek azt gondolják, hogy a bűnös emberek a haláluk után megsemmisülnek, nem lesz ítélet és büntetés. Mások meg úgy gondolják, hogy Isten nem lehet olyan kegyetlen, hogy az embernek örök büntetést adjon. Isten ad egy lehetőséget az embereknek a halál után, hogy újra megtérjenek, csak előtte egy kicsit szenvedniük kell a tisztítótűzben. Megint mások, pedig úgy gondolják, a pokol egy jó hely. Sok romlott ember lesz ott és végül is egy örökkévaló orgiában részesülnek azok akik ide kerülnek. Sajnos az ördög a hazugság fejedelme az ilyen felfogások által nevetségessé teszi a pokol létét és az utolsó ítélet tanát. Így az embereket szépen elhiteti, hogy nincs mitől féljenek, nincs értelme megtérni, mert úgy sem lesz semmilyen büntetés, vagy ha van is pokol, az kifejezetten jó hely. De vajon mit mond a Biblia erről a kérdésről? Vajon, tényleg nincs ítélet? Vajon, tényleg olyan könnyen meg lehet szabadulni a büntetéstől? Vajon, tényleg egy örökkévaló orgia a kárhozat?

  1. Az ítélet biztossága, bizonyossága

A Biblia világosan tanítja, hogy az emberek nem semmisülnek meg a halál után, és meg kell majd állniuk Isten ítélőszéke előtt. János 5:29 „És kijönnek, akik jót cselekedtek, az élet feltámadására, akik pedig gonoszt műveltek, a kárhozat feltámadására.” Tehát, a Szentírás  világosan elmondja, hogy mi lesz az összes valaha meg halt emberrel. Két csoportra osztja őket az Úr ítélete, aszerint, hogy jót vagy gonoszt cselekedtek. Lesznek olyanok, akik az örök életre támadnak fel, és lesznek olyanok, akik meg az örök kárhozatra támadnak fel. Nincsen próbaidő adva a gonoszoknak, hogy esetleg megtérjenek, és nincs lehetőség üdvösségre a halál után, csak az örök kárhozat feltámadása. A Bibliában sok más igehely is beszél arról, hogy igenis lesz ítélet. Az egyik ilyen példa az a Zsidók 9:27 „És miképpen elvégeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet” Sokan azt mondják, hogy a halál, az ítélet az ember felett és hogy a halál a büntetés. De Isten Igéje világos különbséget tesz a halál és az ítélet között. Azt mondja, először jön a halál és utána az ítélet. A halál nem a vég, csak a kezdet. A meg nem tért ember számára a halál az ítéletnek és az örök kárhozatnak a kezdete, míg a hivő embernek a halál az örök élet és a dicsőség kezdete. Egy keresztyén közmondás szerint a halál nem pont vagy felkiáltójel az ember életében, hanem kettőspont, folytatás következik. A következő Ige, ahol arról olvashatunk, hogy Isten ítéletet fog tartani az ember felett az a Préd. 12:1 ”Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!” Tehát, az ember nem mindegy hogy él és mit cselekszik, mert egyszer ezért Isten ítéletre fogja vonni őt. A Préd. 12:16- azt tanítja, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre fog előhozni, akár gonosz, akár jó cselekedet legyen az. A Jel 20:11-15 a következőt mondja:” És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
 És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
” Mindezen Igék alapján elmondhatjuk, hogy az ítélet egy biztosan be fog követkzeni.

            2. Isten ítéletétől csak ezen a földön lehet megszabadulni

            Hamis azoknak az embereknek az elképzelése is, akik azt hiszik, hogy a halál után a meg nem tért bűnösöknek még lesz lehetőségük a megtérésre. A Zsid. 9:27-szerint a halál után már csak az ítélet következik. A Biblia azt tanítja, hogy az ember lehetőségei az üdvösségre, erre a földre korlátozódnak. Ha valaki üdvösség nélkül hal meg, sorsa menthetetlenül megpecsételődött.  A Luk 16-ban olvasunk a gazdagról és Lázárról. A gazdag nem tért meg, egész életében istentelen volt, meghalt, majd szemeit a pokolban nyitotta fel. Lázár ugyan egész életében nyomorúságok között élt, de megtért és a menybe, Ábrahám kebelébe jutott. Amikor meglátja a gazdag a mennyben Ábrahámot és Lázárt, arra kéri Ábrahámot, hogy bocsássa el Lázárt, hogy vízbe mártsa az ujját, hogy megenyhítse őt, mert lángokban kínoztatik. Ábrahám azonban azt válaszolja neki, hogy Lázár nem segíthet rajta, mert a két hely között nagy közbevetés van, sem innen oda, sem onnan ide nem mehet senki. Luk 16:26 Az örökkévalóságban nincs átjárás a kárhozatból a mennybe. Miért? Mert a halál után ítélet és szenvedés vár azokra, akik nem tértek meg bűneikből.  Van egy igeszakasz, amelyet általában arra akarnak használni, hogy bebizonyítsák, hogy igen is, van lehetőség a pokolban megtérésre. Ez az Ige szakasz az 1Pét 3:18-20: „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint; A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által.” Egyesek úgy értelmezik ezt az Igeszakaszt, hogy Krisztus elment a pokolba és ott Igét hirdetett a Noé napjaiban engedetlen embereknek. De, ez az értelmezés teljességgel téves. Ahogy már az előbb is említettem, a halál után nincs lehetőség a megtérésre.  Hogyan értelmezzük ezt az Igét? Kik ezek a megkötözött lelkek? Mi ez a börtön? A Biblia nagyon sok esetben a bűnös állapotot a megkötözöttséghez, szolgasághoz hasonlítja. A János 8: 34-ben például ezt olvassuk: „…a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek”. Noé napjaiban is az emberek megvoltak, kötözve bűneiktől és Jézus Krisztus Noén keresztül hirdette nekik az Igét. Aki a 2Pét 2:5 Noét az igazság hirdetőjének nevezi. A Biblia alapján azt kell mondanunk, hogy nincs lehetőség a halál után senkinek a megtérésre, mert:”… elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.” Zsid. 9:27

            3.Mi a pokol?

A pokol nem más, mint Isten örök büntetésének a helye. Az a hely, ahol azok fognak örökké szenvedni, akik nem tértek meg, és nem adták át életüket az Úrnak.  A Biblia több kifejezést is használ a pokolra. Az egyik ilyen kifejezés például a „gyehenna” a másik a „tűznek tava”. Mind a két dolog ugyan azt jelenti, a kárhozatot, a poklot. A „gyehenna” egy héber kifejezésből származik, amit úgy lehetne magyarra fordítani: „Hinnon völgye”. A Hinnon völgye egy mély szurdok, völgy, volt Jeruzsálemtől keletre. A Hinnon-völgyet először bálványimádó szertartásra használták. (2Krón.28:3) Később temetkezési hely lett, vagy inkább krematórium.(Jer.7:31) Még később egy olyan hely lett, ahol Jeruzsálem szemetét      égették el. Állandóan égve tartották a tüzet, hogy feleméssze a szemetet, amit oda vetettek az emberek. A Hinnon-völgye előremutat az univerzum legnagyobb „szemétégető” helyére, a pokolra, ahol a gonosz istentelen emberek és angyalok fognak örökké égni és kínoztatni. Az Ószövetségben sok olyan Igét találunk, amely nem csak egy konkrét személyre vagy tárgyra vonatkoznak, hanem többre is. Például az Ezékiel 28 nemcsak Tirusz király felfuvalkodásáról beszél, hanem a Sátán felfuvalkodásáról. Ugyanígy vannak azok az Igék is az Ószövetségben, amelyek a Hinnon-völgyről, a gyehennáról beszélnek. Nem csak a Jeruzsálem melletti völgyre vonatkozik, hanem a pokolra is. Az Úr Jézus maga is gyehennának nevezi a kárhozatot: „Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.” Máté 5:39. Tehát maga az Úr Jézus is hitelesíti azt, hogy a gyehenna kifejezés valóban a pokolra, a kárhozatra mutat.

            A gyehenna, vagyis a kárhozat tüze örökké tart. „És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb neked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. Ahol férgük meg nem hal és tüzük el nem aluszik „. Tehát az Ige azt mondja, hogy a gyehennán, a pokolban nem fog megszűnni az oda kerülők fájdalma, nem fog elaludni a tűz, amely kínozza őket és férgük nem fog meghalni. A kárhozat tehát egy örökkétartó büntetés. De ugyanezt olvassuk a tűznek-taváról is, amely azonos a gyehennával. „És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.” Jel. 14:11

            A pokolban, a gyehennán a test és a lélek egyaránt fog szenvedni. A halottaknak nemcsak a lelkük támad fel, hanem a testük is. Gondolj az Úr Jézusra, amikor feltámadt, teste is volt (evett, a tanítványok megtapinthatták stb.) Ebben a testben ment fel a menybe. Ap.Csel. 1:9 A hivők testestül jutnak a mennybe, az örök boldogságra, míg a hitetlenek testestül jutnak a kárhozatra. Például a gazdagnak is volt teste, mely kínoztatott a kárhozatban. Az Úr Jézus is erről beszél, amikor azt mondja: „És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gyehenna tűzében.” Máté 10:28

            4. Mi vár azokra, akik a kárhozatra jutnak?

Téves az az elképzelés, amely szerint a pokol egy olyan hely, ahol egy örökké tartó szórakozás, bulizás lesz. Mi lesz akkor a pokolba? Mi vár hát azokra, akik egész életükben nem térnek meg Istenhez? Nos, az örökkétartó szenvedés, egy olyan szenvedés, amit még elképzelni is alig tudunk. A Biblia ad néhány meghatározást, amely által bepillanthatunk abba mi vár azokra, akik nem adták át életüket az Úrnak.

            A. Az Istentől való teljes elszakítás. A 2Thesz 1:9-azt mondja, hogy a hitetlen emberek a kárhozatban el fognak szakíttatni az Isten ábrázatától. Sohasem fogják többé tapasztalni Isten jóságát. Sohasem érzik azt, hogy az Úr gondot visel róluk. Az tehát a legszörnyűbb a kárhozatban, hogy Isten örökre magára hagyja az embert. Amikor az Úr Jézus elszenvedte a pokol kínjait mi helyettünk a kereszten, neki is az volt legszörnyűbb, hogy az Atya magára hagyta Őt. Így kiáltott fel: „Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?” Máté 27:46. A jobb megértés kedvéért, képzeljünk el egy-két éves gyereket, ha a szülei magára hagyják a tömegben. Vajon, mit élhet át? A szülei gondoskodnak róla, ők etetik, ők ruházzák, vigyáznak egészségére, milyen szörnyű azt tapasztalnia, hogy már nincs, aki segítsen rajta… Ez a szörnyű a pokolban is. Az emberek rájönnek, hogy már nem segíthet rajtuk Isten, már nem gondoskodik róluk, és már nem hallgatja meg imáikat. Miért? Mert az Úr elvetette őket ábrázatától.

            B. A pokolban a meg nem tért emberekre belső szenvedés vár. A Jelenések 20: 10-ben ezt olvassuk: „És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.” A kínoztatni, gyötrődni, szó az eredeti görögben a „baszaliszmosz”. Ez a szó máshol is szerepel a Jelenések könyvében. Például a Jelenések 9:5-ben. Itt arról olvasunk, hogy Isten skorpiókat küld a meg nem tért emberekre, hogy megmarják őket. Az emberek ezeknek az állatoknak a marásától kínlódnak, gyötrettetnek. Az Ige ezzel azt akarja kifejezni, hogy akik a kárhozatra kerülnek azok a skorpiómaráshoz hasonló kínokat élnek át.  A skorpiómarás a legtöbb esetben magas belső lázzal jár. Akik ezt elszenvedik, úgy érzik, hogy elégnek belülről. Ezt élik át azok, akik a pokolra jutnak. Mégis van azonban egy különbség. A skorpió marás kínjaitól meg lehet szabadulni különféle gyógyszerek vagy a halál által. A pokol kínjaitól azonban soha sem szabadulnak meg azok, akik abban részültek. Elsőször is azért, mert ez Isten büntetése. Másodszor pedig azért, mert örökké fog tartani.

            C. A pokolban a meg nem tért emberek külsőleg is szenvedni fognak. A pokolra jutott embereket a kárhozat tüze fogja kínozni. Ahogy a Júdás 7 mondja az örök tűznek büntetését, fogják elszenvedni. Sokan azt mondják, hogy a pokol tüze pusztán csak jelkép, szimbólum. Persze az a kérdés, hogy mi alapján állítják ezt? Hol mondja azt az Ige, hogy a pokol tüze csak jelképes? Vajon csak jelképesen esett Sodomára és Gomorára tűzzel és kénkővel égő eső? Nem, hanem valósággal. Vajon csak jelképesen halt meg minden elsőszülött Egyiptomban, amikor az Úr azt mondta, hogy meghalnak az elsőszülöttek? Nem, hanem valósággal. Ugyanez a helyzet Isten rettenetes büntetésével, a kárhozattal is. Egyáltalán nem szimbólum, hanem valóság. Persze a kérdés az, hogy miként lehetséges az örökké tartó szenvedés? Hogyan éghet örökké a kárhozat tüze, amikor a földön, ha valamit meggyújtunk akkor az egy idő után elég és a tűz kialszik. Nos a bűn, a szent Istent végtelen módon sértette meg, ezért büntetés, ami a bűnért jár is végtelen. Jelenések 20:10. A 2 Mózes 20:3-ban olvasunk az égő csipkebokorról, amiben Isten megjelent  Mózesnek. Tűz nem emésztette meg bokrot. Miért? Mert Isten nem engedte, hogy a bokor elégjen. Ugyanígy Isten a kárhozat tüzét sem engedi, hogy elaludjon. A Márk 9:48-49-ben azt olvassuk: „  A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg.” Az Úr Jézus azt mondja, hogy akik a pokolra jutnak azokat a tűz megsózza. Köztudott a sóról, hogy kiváló tartósító szer. Az Úr Jézus ebben az Igében azt mondja, hogy pokol tüze valójában fordítva hat az ott lévőkre. Vagyis nem elpusztít, hanem tartósít, mégpedig egy örökkévalóságig. Miért? Mert Isten készítette a kárhozat tüzét, hogy örökké büntesse azokat, akik nem az övéi. Máté 25:41.  

            D. A pokolban a meg nem tért emberek, el kell szenvedjék a legszörnyűbb társaságot. A Jelenések 21:8-ban ezt olvassuk: „ A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.” Milyen szörnyű társaság. Bálványimádók, minden hazug, gyávák, hitetlenek, paráznák, gyilkosok, tömeggyilkosok stb. Lehet, hogy te magad becsületesnek, erkölcsösnek tartod, de ha nem fogsz Krisztushoz tartozni sajnos a világ legelvetemültebb söpredékével kerülsz egy helyre. Hiszen az Ige azt mondja: „…a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János 3:36. Talán megveted az inkákat, akik élő emberi szíveket áldoztak bálványaiknak. Utálatosak előtted azok a csendes-óceáni népek, akik isteni erőt remélve megették ellenségeiket. Megveted az olyan kegyetlen tömeggyilkosokat, mint Sztalin, Hitler, Polpot stb. Utálatos előtted az ókori görögök homoszexualitása és paráznasága. Mégis ha nem rakod le bűneidet Krisztus elé, ha nem engedsz a Fiúnak, akkor sajnos ezzel a „csapattal” fogod eltölteni az örokkévalóságot.

            Vajon te szeretnél e megszabadulni ettől a rettenetes helytől? Vagy inkább szeretnél örökké kinoztatni? Szeretnéd, ha arra a helyre kerülnél, ahol Isten soha többé nem hallgatja meg imáidat? Szeretnél együtt lenni a Sátánnal és a világ legaljasabb embereivel? Ha nem, akkor add át az életedet Jézus Krisztusnak. A János 3: 36-nak az első fele így szól: „A ki hisz a Fiúban, örök élete van…”Ha te még nem tettel le bűnös életed Krisztus elé, akkor nagy veszélyben vagy. Bármelyik pillanatban a pokolra juthatsz. Csak Jézus az út a menybe. Csak akkor nem kárhozol el, ha Krisztusban hiszel, mint Megváltóban. Te hiszel Krisztusban?

Demeter Géza

Hasonló előadás mp3-ban is meghalgatható a pokolról ezen a linken: https://igehirdetes.ma/component/preachit/pr%C3%A9dik%C3%A1ci%C3%B3/a-pokol1?Itemid=

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com