A hűséges Isten

2017.02.11 17:50

                                                            A hűséges Isten

Alap ige: Zsoltárok 146 1-10

Az embereknek a hűségről alkotott elképzelései meglehetősen különböznek egymástól. Tehát a hűséget mindenki másként értelmezi, vagy képzeli el. Néhányan például addig maradnak hűségesek, amíg valami vagy valaki nem okoz csalódást nekik. Mások addig hűek, amíg valami máshogy nem alakul, mint képzelték. De az igazi hűség pontosan az, aminek Isten nevezi – ragaszkodás Hozzá és az Ő Igéjéhez, bármi is történik.

Vannak akik úgy állnak hozzá, hogy azt mondják, hogy majd egyszer kipróbálják hogy hogy is bírnak hűségesek maradni  és azt mondják: „Nézzük meg hogyan alakul. Addig nem igazán akarjuk elkötelezni magunkat, amíg nem látjuk azt, hogy Isten betölti-e a szükségünket vagy odaadja-e azt az autót amit mi kívánunk magunknak.” Viszont ezek az emberek elfelejtik sajnos, hogy Isten nem a kívánságokat, hanem az ígéreteit teljesíti majd a számunkra. (2Péter 1,3-4) De ahhoz, hogy hűséges legyél, el kell kötelezned magad, és az elkötelezettséged mögött az egész életednek ott kell állnia.
Nem lehet komoly áldásokra számítania az olyan embereknek, akik nincsenek mélyen elkötelezve Isten iránt. A Példabeszédek 28:20 azt mondja: „A hűséges ember bővölködik áldásokkal….”  Viszont nyugodtan keress vagy mutass egy Igét arról, hogy bővölködik-e az olyan ember áldásokban, aki feladja,tehát aki nem hűséges.... Hiába is keresnéd....Nincs ilyen Ige.
Talán azt mondod majd nekem: „De István, én már három hete vagy három hónapja tizedet adok, tehát én hűséges vagyok Istenhez.” Viszonttudnod kell, hogy bárki képes három hétig  vagy akár 3 hónapig is megtenni valamit. Nézzük meg, mit fogsz majd tenni három év múlva. Nézzük meg, mit teszel majd 30 év múlva. A hűséget nem lehet néhány hét vagy hónap alatt lemérni. A hűséget az idő múlásával lehet csak lemérni.

A hűség tehát egy olyan  jellemvonás, ami akkor válik hitelessé, amikor különböző megpróbáltatásokban hosszan.....vagy végig kitartunk. Egy olyan személyes tulajdonságról van tehát szó, aminek mondhatjuk úgy is,hogy:"meg kell fizetni az árát”.

De beszéljünk arról is, hogy az emberi gondolkodásban mit jelent a Hűség-szó, tehát hogy van meghatározva, definiálva...:Egy híres ember, a nevére sajnos nem emlékszem azt nyilatkozta a hűségről: Ahhoz, hogy megértsük a hűséget, ismernünk kell az árulást.   Érdekes nem? Ismernünk kell az árulást ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a hűséget! Az ember sajnos már megtette ezt az árulást, és igen komoly árat fizetett azért, hogy az árulás által megismerje a hűséget. Az ember ugyanis Istent árulta el az Édenben, mikor evett a tiltott fa gyümölcséből......igaz?...Tehát az ember nem volt sem engedelmes,sem hűséges....           És még 1 emberi gondolat a hűséggel kapcsolatosan: "A hűség az emberi léleknek az a ritka képessége, amikor már az út elején tudja, mi lesz majd később és az út végén." Hát igen...ebben biztosak lehetünk, ha megtérünk Isten kegyelméből akkor az örök élet, de ha nem akkor az örök kárhozat vár majd minket az út végén...

Viszont bizonyára nektek is feltűnt, hogy az ember magáról azt állítja, hogy igen is tud hűséges lenni másokhoz és mások is tudnak hűségesek lenni őhozzá. Viszont mi történik akkor, ha egy embertársunkat hűségesnek hisszük?  Bizalmat szavazunk neki....ugye?  Mivel hűségesnek hisszük, ezért megbízunk benne....viszont nézzük meg, hogy mint is mond erről a bizalomról a zsoltáros a 146 zsoltár 3-5 terjedő verseiben:

"Ne bízzatok a fejedelmekben,emberek fiában, a ki meg nem menthet! Kimegyen a lelke, visszatér a földébe és aznap elvesznek az ő tervei. Boldog akinek segítsége a Jákób Istene és reménysége van az Úrban az ő Istenében"

Egy másik helyen azt mondja Isten igéje a Jeremiás 17:5-ben:" Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!

Tehát nem csak azt kéri a Szentírás, hogy ne nagyon bízzunk az emberekben, mert ők amúgy sem lesznek hozzánk hűségesek hiszen megcsalhatnak minket, hanem azt mondja az ige, hogy átkozott aki emberekben bízik.

De attól, hogy nem tudunk Istennek tetszően hűségesek lenni, még nem azt jelenti, hogy nem is kell törekednünk rá. Tehát vizsgáljuk meg a Szentírás alapján, hogy Isten milyen területeken vár el hűséget tőlünk, ezt most röviden 3 pontban foglalom össze.

1. Az egyik legfontosabb, hogy hűségesen ki tudjunk tartani a hitben!

Igen, most már képesek vagyunk rá! Hiszen az újjászületésünk és megtérésünk után a Szentlélek felruház minket a hűség ajándékaival is. Erről beszél a Gal,5:22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Az a jellemünk, tehát, hogy milyenek is vagyunk valójában az idő folyamán elég nehezen változik, hiszen megtérésünkig számos tényező alakította ki természetünket: ilyen a családi környezet, neveltetés, iskola, tanulmányok, munkahely és még sorolhatnám... stb.

Viszont ami jó hír, hogy Isten kezében mi olyan cserépedények vagyunk, akiket Isten, mint fazekas mester, kedvére formál. Ha kell összetör, és újból megformáz (felépít) minket.

Az igazi hűségünk Isten felé viszont akkor alakul ki ,ha összetörettetünk. Amikor a környezeted kiutál az Istenbe vetett hited miatt, vagy amikor elveszíted munkahelyed és vársz Isten ígéretének beteljesítésére, hogy betöltse a te szükségeidet, vagy amikor elveszíted közeli hozzátartozódat és megmutatja Isten ezáltal is,hogy milyen mulandó is az ember, de az is lehet,hogy amikor testileg megsemmisülsz egy komoly betegség miatt, és anyagilag is padlóra kerülsz és ehhez hasonló helyzetek állnak elő.... ekkor alakul ki bennünk az igazi hűség...

  Isten mint tudjuk megígérte, hogy bár „sok baja van ugyan az igaznak, de mindegyikből kimenekíti”. A mindegyikben minden baj benne van, ami életünk során érhet minket. Kitartással, állhatatossággal és azzal a hittel kell várni a szabadulást, ahogyan Isten örök hűségéről biztosított minket. A Jakab 1.3 szerint a megpróbáltatások azért vannak, hogy kitartóbbá tegyenek minket, formálják jellemünket –a hűségünket.

Tudjuk azonban azt is, hogy mindig vannak és lesznek is olyanok, akik a próbákban elesnek,mert  nem bírják állhatatosan kivárni Isten szabadítását. Ők ezért hűtlenné válnak Isten felé, sőt sokszor még a világba is visszamennek. De ami fontos, hogy Isten a kellő időben könyörül rajtuk is majd....

2. Hűségesnek kell lennünk a szolgálatban is!

Isten nem csak beleteremtett bennünket ebbe a világba, hogy éljünk itt, hanem megtérésünkkor megszentelt, azaz elkülönített a maga számára a világtól, hogy neki szolgáljunk, és az Ő útjaiban járjunk. Elkészítette számunkra mindazokat a jó cselekedeteket is, amiket el kell végeznünk. (Efézus 2.10.) Ezeknek a jó cselekedeteknek a beteljesítéséhez, az Istenhez való hitre, hűséges ragaszkodásra, hangjának meghallására, akaratának teljesítésére van szükség. Isten vezet ezekben minket, mégpedig az igéje által.

Isten a missziós parancsban a feladatunkat is meghatározta, tehát nem kell gondolkodni azon,hogy mit is kell most már tennünk..

A Máté 28.19-20-ban kiadja a parancsot, hogy:„Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”   Továbbá azt is mondja még: „És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” 2 Tim. 2.2.

Pál apostol maga is az Isten iránti hűségéről tesz bizonyságot az alábbi igékben:

„A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt; Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.”   2 Kor.11.24-27.

Mégis a szenvedései ellenére Pál a következőt ajánlja minden szolgáló testvérnek:

„Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztasson. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben. Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel; Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak; Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölettek; Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.”  2 Kor. 6.3-10.

Pál apostol ismerte saját elhívását, beleállt abba és hűségesen végezte a rá bízott munkát.

„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt.”  2 Tim.1.8.

„Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul.”  2 Tim. 1.11.

A kapott prófécia alapján ,Pál azt is tudta, hogy élete végén be fogják börtönözni. Nem menekült el semmilyen kihívás elől. A próbákat Istenhez való hűségben állta ki, sokszor munkatársaitól is hűtlenül elhagyatva, de mindvégig kitartva, hogy futását befejezze és célba érjen. Pál apostol élete talán a legnagyobb emberi példaképként áll előttünk, de legfőbb példaképünk természetesen maga Jézus Krisztus, akinek az élete mindenben a tökéletes példa számunkra.

Jóllehet Ő Isten volt, de emberként élt a földön és a próbákat még Ő sem kerülhette ki. Sok nehéz próbán kellett átmennie, sok elutasításban volt része kora egyházi vezetőitől, sőt ami talán a legfájdalmasabb lehetett neki, a nehéz órákban még az apostolok sem tartottak ki mellette, akik három évig éjjel nappal vele voltak. Jézus tudta megváltói elhívását, ismerte az Atya akaratát és volt, amikor izzadságként vércseppek nedvesítették bőrét, de mégis hűséges volt az Atya akaratának teljesítésében. Jézus Krisztus és Pál apostol igazi példaképek számunkra,hogy hogyan kell hűségesnek maradnunk Istenhez.

Viszont arról is szót kell ejtenünk, hogy nem csak Isten az, aki hűséget vár el tőlünk.

3. A mindennapi életben embertársaink felé is hűségeseknek kell bizonyulnunk,amennyire csak tőlünk tellik!

A Péld. 20,6. „Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert

Sokan azt mondhatják magukról is, hogy ők hűséges típusúak, de ez mindig csak a gyakorlatban, a megpróbáltatásokban válik nyilvánvalóvá. A bölcs Salamon azt állítja, hogy a hűséges ember egyik jellemzője a megbízhatóság. Tehát kiben lehet megbízni?

Újra csak Jeremiás prófétát hozom fel példának,aki azt mondja: „áldott, aki az Úrban bízik és átkozott, aki emberekben bízik.” Az Úrban való bizalom azt jelenti, hogy az életünk feletti uralmat Istennek engedjük át, hogy Ő irányítsa életünket. Viszont ne felejtsük el, hogy Isten az embereket is felhasználja munkája végzésében, így pl. a szolgálati ajándékok között találunk „segítő” és „gyámolító” elhívású testvéreket is. Amikor tehát más ember felé szolgálunk, Isten elvárja tőlünk, hogy megbízhatóak legyünk.

Milyen elvárás van még az ember felé?

Napjainkban a pénz szeretete, a kényelem, az önzés igen negatív hatást gyakorol az emberek megbízhatóságra. Felrúghatnak megkötött üzleteket anyagi okok miatt, kényelemből visszamondhatnak elvállalt feladatokat, a nagyfokú önzés miatt sokan csak addig csinálnak, addig vállalnak valamit, amíg megéri, amíg nekik jó vagy előnyös számukra. Ez könnyen észrevehető egy munkahelyi feladat teljesítésében, egy családi -, baráti – vagy szomszédnak való segítésnyújtásban, de a sokkal komolyabbnak számító házastársi kapcsolatban is.

Akkor leszünk embertársaink felé hűségesek, ha becsületes maradunk.

A 3 Mózes.19.11-12 azt mondja Isten igéje:

„Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát! Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én vagyok az Úr

A felszólítás egyértelmű és nyilvánvaló, hogy mi is a Tízparancsolat követelménye. Ne lopjunk, ne legyünk korruptak, ne csaljunk és ne károsítsunk meg semmilyen módon másokat. Az üzleti szélhámosság, emberek becsapása, manipulációk az utóbbi időben igen elterjedtek. Sajnos ez már keresztény körökben sem ritka. Isten azonban azt várja el tőlünk, hogy ne kövessünk el bűnt és ne legyünk részesei mások bűnének sem. A felszólítás másrészt arról szól, hogy ne hazudjunk! Ezt más igehely is megerősíti:

„Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt.”  Kolossé 3.9

A hazugság vagy félrevezetés viszont nem csak szóban történhet. Kifejezhetjük cselekedettel, magatartással, sőt bizonyos dolgok, események elhallgatásával is.

Vannak olyan hívő emberek, akik úgy gondolják, hogy csak a vasárnap az Úré. Eszerint vasárnap keresztény életet élnek, hétköznap pedig belemerülve a világ folyásába,  azonosulnak azzal. A világnak tetsző élet viszont mint tudjuk, ellenségeskedés Istennel (Jakab 4.4.). Ha tehát belefolyunk nem becsületes ügyekbe, hogy így teremtsük elő a megélhetésünkhöz, vagy még rosszabb, hogy szórakozásainkhoz szükséges anyagiakat, akkor megkérdőjeleződik Isten iránti hűségünk, aki biztosított minket arról, hogy betölti szükségeinket.

A feltétel azonban adott: tartsuk meg a vele kötött szövetséget. Aki csak a vasárnapot adja az Úrnak, a hétköznapot pedig a világnak, az kétszívű emberré válik. Sajnos a vasárnap délelőtti gyülekezeti alkalmak sokszor nem adnak lehetőséget az emberek mélyebb megismerésére, így az ilyen típusú és életvitelű emberek képmutatással (színészkedéssel) palástolni tudják, hogyan is élnek valójában. Isten elől azonban semmi sem rejthető el, annál is inkább, mert Ő a szíveket vizsgálja. Isten ígérete az ilyen életvitelt folytatók felé a következő:

„Mert ne gondolja az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.”  Jakab 1. 7-8.

Lehet, már ti is találkoztatok életetek során olyan emberekkel, akiket Isten szeretőnek, hűségesnek tartottatok Isten iránt, de amikor úgymond forrósodott a helyzet a talpuk alatt,  eltávolodtak Istentől és készek lettek volna elengedni az igét.

Sokan közülük megsértődnek Istenre! Viszont ők biztosan nem tudják, hogy az ördög fő támadásterve az, hogy te sértődj meg Istenre. Vannak olyanok, akik látszólag a hűség minden jellemzőjével rendelkeztek, amíg el nem veszítették a munkahelyüket vagy egy szerettüket, és akkor elkezdték Istent vádolni. Rövidesen már hallani sem akartak Istenről, mert megharagudtak Rá. De ne feledd, a hűség azt jelenti: ragaszkodni Istenhez, bármi is történjék.

Amikor meghozod a döntést, hogy hűséges maradsz a hűséges Istenhez, csak nézd, ahogy megáld majd téged! Hatalmasan meg fog jutalmazni és gyarapítani fog akár vagyonban, tisztességben és kegyeltségben. Adja az Úr, hogy ezt mindnyájan megtudjátok tapasztalni az életetek során.

Ámen!

                                                                                                                       Kozma István

 

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com