A szövetség!

2015.04.26 12:57

A szövetség

„De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt. 103: 17-18

A fenti Ige versek világosan és félreérthetetlenül tanítják, hogy kegyelme nemcsak a hívő emberre terjed ki, hanem annak gyermekeire, leszármazottaira is. Az Ige már az Ószövetségben is bemutatja, hogy keresztyének sok esetben hívő felmenőkkel rendelkeztek. Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Boáz, Jesse, Dávid, Salamon, Keresztelő János és Timóteus mind, mind istenfélő szülőkkel rendelkeztek. Isten nemcsak a hívő embert szereti és veszi be szövetségébe, hanem annak gyermekeit is. Erről tanúskodik az egész Szentírás az 1 Mózes-től egészen a Jelenések könyvéig. De nemcsak az Ó és Új Szövetségben találkozunk azzal, hogy Isten szövetségben gondolkodik az övéiről (t.i. megáldja a hívő embert és annak leszármazottait), de az egyháztörténelem is erről tanúskodik. Számos egyházatya (keresztyén igehirdető, hitvédő az első századokban) keresztyén szülőkkel rendelkezett. Policarpus, Origenes, Chrisostomos, Augustinus mind, mind keresztyén háttérrel rendelkeztek. Kr.u. 165-ben két keresztyén mártírt végeztek a római hatóságok Paen-t és Euelpistos-t. A hatáság kérdésére, hogy honnan hallattak Krisztusról azt válaszolták: „A mi szüleinktől hallattuk ezt a csodálatos hitvallást.” De ugyanezt láthatjuk a későbbi keresztyének a puritánok között is. Thomas Boston jó pár napot volt börtönben hitéért, édesapjával együtt. Donald Cargil a presbiteriánus mártír így beszél hitéről: „Istent féltem már gyermekkoromtól fogva.” Matthew Henry a híres igemagyarázó és kommentáríró szintén egy presbiteriánus család gyermeke volt. Szülei hívők voltak. A külmisszió nagy úttörői szinte kivétel nélkül keresztyén szülők gyermekei voltak. Willian Carey, Robert Morison, David Livingstone és John Patton is istenfélő családban nőttek fel.

1.Isten akarata és célja, hogy kegyelme nemzedékről nemzedékre menjen át. Isten Igéjében azt láthatjuk, hogy keresztyén házasság egyik célja a szent mag létrehozása t.i. a keresztyén szülők, hitre neveljék gyermekeiket. (Mal. 2:15) Az egyik ok amiért Isten megalapította szövetségét az övéivel, az hogy a családokat is felölelje és kegyelmébe fogadja a következő nemzedékeket is. ( 1 Mózes 17: 19) Ezt számos helyen láthatjuk a Bibliában. „De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.” (2 Móz. 20:6) „És mivel szerette a te atyáidat és kiválasztotta az Ő magvokat is ő utánok, és kihozott téged az ő orczájával Egyiptomból, az ő nagy erejével… Tartsd meg azért az ő rendeléseit és parancsolatait, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy jól legyen dolgod és a te fiaidnak te utánad, és hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád néked”. (5 Móz. 4:37, 40)  De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;         Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” (Zsolt. 103: 17-18) „Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizet a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.” (Ézs. 44:3) „És minden fiad az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.” (Ézs. 54:13) „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szentszellem ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Ap. Csel. 2:38, 39) Általánosságban elmondhatjuk, hogy a szövetség gyermekekkel kapcsolatos ígéretei az evangéliumra és az örök életre vonatkoznak. Lássunk erre pár példát. Isten azt ígéri az övéinek, hogy ő lesz majd gyermekeik Istene is: „És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.” (1 Móz. 17:7) Isten a keresztyének leszármazottainak adja majd igazságát: „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain” (Zsolt. 103:17) A hívők gyermekeire kitölti lelkét: „Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizet a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.” (Ézs. 44:3) Isten bűnbocsánatot ígér a keresztyén szülők gyermekeinek: „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Ap. Csel. 2:38, 39) Az Úr üdvösséget ígér a keresztyén embernek és az ő háznépének is: „Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!” (Ap. Csel. 16:31) Mivel Isten ilyen ígéreteket adott a keresztyének gyermekeivel, ezért a keresztyén szülők nem akarják, hogy gyermekeik elvesszenek, hanem Isten félelmében nevelik őket. Hirdetik nekik az evangéliumot, hogy majd gyermekeik is üdvösségre jussanak. Robert Muray Mcheyne a következőket mondja: „Nincs ahhoz fogható öröm, mint mikor a keresztyén szülők látják gyermekeiket az igazságban járni.”

2. Isten a keresztyén szülőket arra hívta el, hogy gyermekeiket hitre Isten szeretetére neveljék. Isten sokszor embereket használ fel arra, hogy céljait elérje. Embereket használ arra, hogy hirdessék az evangéliumot.(Róma 10:14) Embereket használ arra, hogy kormányozzák és vezessék a gyülekezetet. (Tit. 1:5-9) De Isten embereket használ arra is, hogy egy-egy országot irányítson (Róma 13:1-7) Nincs ez másként a gyermeket hitre jutásával kapcsolatban sem. Itt is embereket használ az Úr céljának elérésére a keresztyén szülők, személyében. Isten szava ezt félreérthetetlenül tanítja számos helyen. Ábrahámról például azt mondja Isten: „Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle.” (1 Móz.18:19) Izsák Ábrahám fia azért hit az Úrban, mert Ábrahám beszélt neki arról az Istenről, Akiben ő maga is hitt. Amikor Isten beszél az Ő népének a páskabárányról, hogy zsidók miért is kell azt leöljék azt mondja népének:” megtartsátok azért ezt a dolgot, rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mindörökre.” (2 Móz. 12:24) Amikor Isten az Ő törvényéről beszél, népének a következőket mondja: ”Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.” (5 Móz.4:9) Kóráh fiai, akik által számos Zsoltárt jelentett ki Isten így nyilatkoznak hitükről:” Oh Isten! füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, a melyet napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél.” (Zsolt. 44:2) A Timóteushoz írt második levélben Pál apostol Timóteus hitéről beszélve a következőket mondja: „De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad, És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.” (2 Tim.3:14-15) Timóteus gyermekségétől fogva ismerte az Igét, amire hívő nagyanyja és édesanyja tanította meg.  A Példabeszédek könyve pedig arról szól, hogy egy keresztyén apa miként tanítja fiát Isten félelmére. Az Ige alapján tehát elmondhatjuk, hogy a szövetséges otthonok (keresztyén családok) a hit iskolái és templomai, ahol Isten ismeretére, tiszteletére tanítják a gyerekeket és az Urat dicsőítik. Ugyanakkor a keresztyén közösségnek is feladata a hitben való nevelés, azáltal, hogy a gyerekek részt vesznek a keresztyén közösség, gyülekezet alkalmain: istentiszteleteken, ifjúsági alkalmakon, gyerekalkalmakon, bibliaórákon stb. Ugyanakkor a gyülekezet kell felülvigyázza keresztyén szülők tanítói szolgálatát, gyermekeik nevelését. „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” (Ap. Csel.20:28) Isten azért adta a gyülekezet presbitériumát, vezetését, hogy azok viseljenek gondot a gyülekezet tagjaira és vigyázzanak a keresztyének életére, többek között arra is, hogy azok miként tanítják, nevelik gyermekeiket.

3. A hitben való nevelést, tanítást Isten eszközként használja a gyerekek megtérésére. Ha a szülő Isten félelmében neveli gyermekét számíthat arra, hogy az a gyerek egyszer majd újjászületik. „Vajha így maradna az ő szívök, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nékik és az ő gyermekeiknek mindörökké!” (5 Móz. 5:29) „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.”(Zsolt. 103:17,18) A hitben való nevelés és az ebből fakadó Istenbe vetett bizalom a Példabeszédek könyvének is fő témája. Csak két példát hoznék erre: „Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke”(Péld. 14:26). „Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.” (Péld. 22:6) Ugyanakkor a szülők felelőssége, hogy gyermekeik előtt jó példával járjanak és szent életet éljenek. Krisztus tanítása a megszentelt élet bizonyságtévő erejéről a gyermeknevelésre is igaz. „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:16) Gyermekeink is csak akkor fogják dicsőíteni Istent, ha látják a mi jócselekedeteinket, ha látják, hogy mi odaszánjuk az életünk minden területét Krisztusnak. Sajnos gonosz, bűnös cselekedeteink is „bizonyságot tesznek” méghozzá engedetlenségre és gonoszságra bátorítják gyermekeinket. Azért, mert a gyerekek utánozzák szüleiket. Sokszor halljuk egy-egy gyerekről, hogy tiszta apja, vagy anyja. Ezt sok esetben nemcsak a gyerek külsejére, de annak viselkedésére, cselekedeteire is igaz. Ez azért van, mert a gyerek szülei viselkedését követik ültetik gyakorlatba. A szövetség megtörése sokszor a rossz szülői példai, hanyagsága miatt is megtörténik. Ott van Például Hofni és Fineás esete. Ők az Úr papjai voltak, akik istentelenül viselkedtek, paráználkodtak és elvettek az Úrnak szánt áldozatból. Mindez apjuk Éli, hanyagsága, figyelmetlensége miatt történt. „Miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem e hajlékban? És te többre becsülöd fiaidat, mint engem, hogy magatokat hízlaljátok az én népem Izráel minden áldozatának elejével….Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mind örökre, az álnokság miatt, a melyet jól tudott, hogy miként teszik vala útálatosokká magokat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket” (1 Sám. 2:29, 3:13) Ammon paráznasága Támárral (2 Sám. 13) Dávid paráznaságát követte. Absolon lázadása mögött Dávid apai gyengesége bújt meg, mert nem büntette meg fiát gyilkosságáért. (2 Sám.15) Adónia azért fuvalkodott fel, mert Dávid nem soha nem kérte őt számon hatalom vágyáért. „Kit az ő atyja soha meg nem szomoríta, ezt mondván: Miért cselekszel így?! Ez is pedig igen szép férfi volt, és őt Haggit szülte volt Dávidnak Absolon után.” (1 Kir. 1:6)

Ugyanakkor, még ha jó példával járunk gyermekeink előtt is az ő újjászületésük a Szent Lélek munkája. Hiszen azt mondja az Ige: ” Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (János 3:5) Bruce A. Ray mondja a következőket: „…sem a Biblia olvasása, sem az imádkozás nem juttat üdvösségre senkit, mindaddig míg Isten kegyelme el nem végzi az ő munkáját az illető szívében. Így van ez gyermekeinkkel is. Taníthatjuk gyermekeinket is Isten félelmére a legnagyobb szeretettel és mindez nem sokat ér, ha Isten nem munkálja ki a kegyelmet a szíveikben. Soha se gondoljuk, hogy gyermekeink keresztyén nevelése automatikusan keresztyénné teszi őket. Ehhez a Szent Lélek újjászülő munkája szükséges leginkább.”

Demeter Géza. 

 

 

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com