Engedelmeskedjetek az előljáróitoknak-de kik is az igazi vezetők?

2015.12.20 17:19

Engedelmeskedjetek az elöljáróitoknak-de kik is az igazi vezetők?

Ezt a címet adtam a mai bibliaórának, de egy klasszikus ige versel kezdeném az alkalmat...

Zsidók,13,17 :" Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ."

Kedves testvérek, az elöljáróknak való engedelmességről szóló tanítás, én úgy gondolom, hogy nem egy új dolog a gyülekezetünkben, sem a felekezetünkben. Például ha felmegyünk az igehirdetes.ma oldalunkra, akkor legalább 2 vagy 3 nagyszerű igehirdetést is találunk ebből a témából és ezek igen komoly és biblikus tanítások a lelkészeinktől. De valószínű, hogy keresztyén életünk során is hallottunk már olyan igehirdetéseket, amelyek ebben a témában tanítottak minket. Én most mégis újra előveszem ezt a témát és bár fogok beszélni a miértről, tehát, hogy miért is kell engedelmeskedni az elöljáróinknak, hiszen erről én úgy gondolom, hogy soha nem lehet talán eleget beszélni, ismerve emberi természetünket és hiúságunkat,  de én most egy másik megvilágításban szólnék a témáról, és nem azt szeretném kiemelni, hogy miért kell engedelmeskednünk az elöljáróinknak, hanem abból a megvilágításból közelítem meg a témát, hogy kik is az "IGAZI" tehát az Isten szerinti egyházi vezetők.

Én azt tapasztaltam rövid de talán mozgalmasnak nevezhető keresztyén életem során, hogy ha egy gyülekezetnek lelkészre van szüksége, akkor a gyülekezet felkéri a presbitériumot, vagy maga a presbitérium, meghirdeti megpályáztatja a megüresedett pozíció betöltését. Aztán úgymond a beküldött anyagok-pályázatok alapján kiválasztanak egy jelöltet, meghívják, hogy tartson egy néhány prédikációt, úgymond azért, hogy felmérjék azt, hogy milyen szépen is tud a jelentkező prédikálni. Pontosabban mennyire tudja az Istentől kapott retorikai tehetségét kamatoztatni, és főleg, ha nagy gyülekezet előtt prédikál, még talán  azt is figyelembe veszik, hogy hány ember Nem-alszik el a prédikálása alatt. Igaz? na jó...csak vicceltem......de szerintem már lehet, hogy ti is hallottatok az ilyen fajta kiválasztásokról...vagy lelkész keresésekről...De az is lehet, hogy csak egyszerűen a püspök (még jó,hogy nálunk ilyen titulus nincs) beültet egy frissen diplomázott teológust az igehirdető székébe. Persze tudom,hogy nálunk presbiteriánusoknál ez nem így működik de azért hozom fel ezt a példát, mert eddig sajnos ezt is láttuk, tehát vannak felekezetek, akik ilyen módszereket használnak a gyülekezeti vezetők megválasztásakor.

A legnagyobb baj ezzel a módszerrel szerintem az, hogy először is nem a prédikáló képességét kellene megnézni a lelkésznek vagy a jövőbeli tanító vagy kormányzó presbiternek, hanem azt, hogy van-e családja, vannak-e gyermekei, hogyan él, hogyan bánik a feleségével, hogyan neveli a gyermekeit, és ami nagyon fontos, hogy hogyan vezeti a saját családját...Tehát a mindennapi életben hogyan éli meg a keresztyénségét....nem ez lenne az egyik legfontosabb dolog? De igen testvérek ennek kell lenni az egyik legfontosabb dolognak, mikor a  gyülekezet élére vezetőt választunk.

Most nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje a presbiterekkel kapcsolatosan, tehát milyennek is kell vagy kellene lenniük a vezetőinknek ...

Először a Tituszhoz írt levél 1 fejezetének  6-11-ig terjedő verseit olvasom fel nektek:" Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, akinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak. Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő; Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető; Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket. Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképpen a körülmetélkedésből valók, Akiknek be kell dugni a szájokat; akik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, amiket nem kellene."

Vajon miért nem azt írja le Pál, hogy szépen beszélő vagy szép beszédű férfi választassék meg presbiternek vagy püspöknek? Talán azért, mert Isten nem csak szépbeszédű férfiakat szeretne látni a gyülekezetek élén....

Vagy nézzünk egy másik klasszikus igét A Timóteusnak írt levélből 2 Tim, 3,2-7

Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos; Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől mentes, nem pénzsóvárgó; Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?) Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.

Kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy Isten feltette a mércét.... és nekünk Krisztus követőinek ezt a mércét kell szem előtt tartanunk mikor vezetőt választunk, de akkor is ezt a mércét kell követnünk mikor úgymond belekerülünk egy olyan gyülekezetbe,akár friss megtérés által, ahol már meg van választva..a presbiter vagy a lelkész..Ettől nem adhatjuk lejjebb...hiszen gondoljunk csak bele...Te testvérem, akit az Úr kihívott a sötétségből, a bűnös istentelen életből mond meg nekem őszintén...szívesen engedelmeskedel olyan elöljárónak vagy elöljáróknak akik vizet prédikálnak és közben bort isznak? Olyanoknak akik terád hatalmas súlyokat-terheket helyeznének, hogy cipeld életed végéig, de ők közben semmit meg nem mozdítanának vagy nem tennének azon kívül, hogy szépen prédikálnak? Vagy akik nem tanítsák Isten teljes akaratát és megtűrik a bűnt a saját és mások életében is? Te, engedelmeskedel nekik? Örömmel? Szerintem biztos, hogy nem..Emlékszünk csak, mit mond az ilyen képmutatókról Krisztus?

Két szó.....Jaj néktek...ezt mondja Krisztus...

Szerintem sokatoknak nem fogok újdonságot mondani most, de ezekkel a problémákkal már a reformátor őseink is találkoztak, hiszen nem csak most, hanem minden korban megvoltak és megvannak az olyan emberek, akik szeretik a tiszteletet, sőt kikövetelik maguknak, szeretik a könnyű megélhetést(persze az igazi lelkészi-presbiteri munka nem erről szól,hanem inkább áldozathozatalokról,lemondásokról) és szeretik a jólétet.... és még sorolhatnám, éppen ezért a második Helvét hitvallásunk is foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Az egyházi szolgáknak az eredete, felhatalmazása és tisztsége bár sokan az ellenkezőjét próbálják bebizonyítani, de nem egy új emberi találmány, hanem igen régi és Isteni eredetű. Soha nem szabad a Szentlélek titkos erejének úgy tulajdonítani a megtérésünket, hogy közben az egyházi szolgálatot megfosszuk a jelentőségétől. Mert igen is fontos, hogy mindig is emlékezzünk vissza az Apostol szavaira aki azt mondta: "Mi módon hisznek abban,akiről nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Azért a hit hallásból van a hallás pedig Isten igéje által. Erről beszél a (Róma 10,14-17)

Arra is emlékezzünk amit az Úr Jézus mondott az evangéliumban,: "bizony bizony mondom néktek, Aki befogadja ha valakit elküldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. (Ján 13:20)

Viszont testvérek arra is vigyázzunk, hogy ne tulajdonítsunk az egyházi szolgáknak és szolgálatoknak nagyobb jelentőséget vagy fontosságot a kelleténél. Emlékezünk arra ami az Úr mondott, hogy senki sem jöhet énhozzám hanem ha azt az Atya vonza (Ján. 6,44) és ne feledkezzünk el az Apostol szavairól sem :Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, éspedig amint kinek kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten (1 Kor. 3:5)

Tehát Pál nyilvánvalóvá teszi, hogy Ő mint Isten kiválasztott és elhívott apostola egy senki. Sőt magát úgy nevezi, hogy a legkisebb az apostolok közül. 1Kor 15,9: Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.

Jézus a lábmosást is szánt szándékkal végezte el az utolsó vacsora előtt, mert ezzel is jó példával akart előttünk járni. Hiszen mit is tanított ezzel? Szolgálva vezetni..... ezt tanította és tanítja ma is!

Te kedves testvérem, bármelyik gyülekezetbe vagy felekezetbe is tartozol neked teszem fel ezt a kérdést.....a te vezetőid,elöljáróid,lelkészek,presbiterek..... szolgálva vezetik a gyülekezetet ahová tartozol, vagy uralkodnak rajtatok? A te vezetőidnél tapasztalod az önfeláldozást a részükről, vagy csak tőled kérnek folyamatosan áldozatot, vagy esetleg nem is törődnek veled? A te vezetőd harácsol vagy adakozik? Alázatosan vezet, vagy parancsol? A te vezetőd,ismer egyáltalán téged? Tudja a te személyes harcaidat? Imádkozik érted? Együtt sír vagy együtt nevet veled mikor öröm vagy bánat ér?

Vagy talán azt gondolod, hogy ilyen pásztor vagy vezető, csak a mesében létezik?

Hát nem kedves testvérem, Krisztus ilyen vezetőket rendelt minden gyülekezetnek az élére. Ha a te gyülekezetedben nem ilyenek a vezetők, akkor tegyél arról, hogy ilyenek kerüljenek a helyükre. Ha nem teszel semmit, sajnos akkor te is hibás vagy. Hogy miért vagy hibás? Mert hallgatod az igehirdetéseit rendszeresen,és támogatod őt a jelenléteddel, és azokat a hitben gyengéket is megtéveszted ezáltal, akik nemrég tértek meg, és még azt sem tudják, hogy milyennek is kell lennie Isten egyházának, Isten gyülekezetének. De te, mivel ott vagy, ő azt gondolja hogy jó helyen van...Gondolkozzál el ezen....

Talán azt hiszed csak a lelkészed vétkezik Istennel szemben mikor vizet prédikál és közben bort iszik? Ne áltasd magad testvérem, mert te is ugyan úgy hibás vagy ilyenkor....

Kedves testvérek nem csak az az Istentagadás, mikor szájjal megtagadjuk az Urat, mint ahogyan azt hallottunk nem olyan rég Istentiszteleten Attilától, hanem az is Istentagadásnak számít, mikor nem szólunk Isten igazsága mellett, miközben ezt megtehetnénk...hallgatunk inkább...közönyösek leszünk...ez is bűn..

Most felteszem a kérdést, hogy mennyire is nehéz engedelmeskedni?

Hát nagyon......és ebben szerintem egyetértünk.

Tudjátok ti is,hogy olyan világban élünk, amely elsősorban az "Én" -re helyezi a hangsúlyt, tehát hogy Te vagy az életed kovácsa, Te vagy a sikereidnek atyja és előmozdítója.

 Te vagy mindennek a közepében, tehát az emberi büszkeség az Én - tudat igen ki van hangsúlyozva, ezért szükséges, hogy tudatosuljon bennünk ebben a rohanó és bűnös világban, hogy ha hitvalló, keresztyén gyülekezethez tartozunk, és hívő, Istentől elhívott vezetők állnak a gyülekezet élén, akkor félre kell tennünk a nagy Én- ünket, és bizony ha szükséges, akkor fejet kell hajtanunk Isten akarata előtt. Mikor szükséges fejet hajtani? Mikor mások látják az életedben a bűnt, tehát ott van, ápolgatod, óvod, dédelgeted, de te mégsem  akarsz erről tudomást venni.

Magamból kiindulva tudom, én megértem azt is, hogy ez nem egy egyszerű és könnyű feladat, főleg azt a fajta emberi büszkeséget, vagy gőgöt félretenni, ami ott lapul a szívünkben, de mégis ......ott van a kötelességünk amely felszólít minket arra, hogy Isten és az Ő akarata legyen első helyen a mi életünkben és majd csak aztán jöhet a többi dolog. Azért is fontos a vezetőinknek való engedelmesség, hogy a keskeny úton való járásunk ne legyen kacskaringós, mint pld a bortól megittasult személy járása, hanem nyíl egyenes, mint egy kilőtt nyílvessző!

Isten minden gyermekének az a kötelessége, hogy hirdesse az Istennek teljes akaratát. Nem csak azt az akaratot, vagy azt az igerészt ami esetleg a számára is szimpatikus, és azt sem ami a gyülekezete számára kedves, hanem Isten teljes akaratát kell hirdetnünk, mivel ezt tanítja a Szentírás, ez meg van írva az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 20.részének, 27.versében ahol azt mondja az ige: "Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát."

Tehát nem hallgathatunk el semmit, amit Isten elvár tőlünk és kijelentett a számunkra. Manapság minden az ember körül forog, de olyan szinten, hogy a szülőnek lassan nincsenek jogai a saját gyermekével szemben, és a tolvajra nem mondhatod rá, hogy tolvaj, és a melegre sem, hogy meleg. De testvérek..... akkor hogy állunk a Biblia tanításával, amely azt kéri sőt mondhatom azt is, hogy követeli tőlünk a vezetőinknek való engedelmességet, és a szófogadást?

Biztos egyetértünk abban, hogy míg a mi meglátásunk egyezik bizonyos dolgokban a gyülekezeti vezetők meglátásával és a Biblia tanításával, és itt főleg a bűn meglátására, megítélésére gondolok...addig nincs gond az engedelmességgel..igaz..? Addig könnyen megy...

De legyen egy olyan dolog amiben nem értünk egyet, és már rögtön képesek vagyunk bekeményíteni. Csak egyet elfelejtünk testvérek..

Az imént felsoroltam,hogy milyen kell, hogy legyen a vezetőd...igaz? Tehát ha Istentől elhívott vezetőd vagy vezetőid vannak, akkor te végső soron nem a presbiterekkel szemben lázadsz ilyenkor, hanem a világ Teremtőjével szemben, aki elhívta és feléd helyezte ezeket az embereket, hogy szolgálva vezessenek!Azért....... hogy óvjanak-védjenek és gondoskodjanak rólad és a lelki életedről és az előrehaladásodról az ő legjobb tudásuk szerint.

Még egyszer megkérdezem...nehéz engedelmeskedni?

Igen, nagyon nehéz, de mennyivel könnyebb, ha olyan vezetőd van, akire felnézel, aki különb tenáladnál..alázatban..... kedvességben..... szeretetben....figyelmességben.... hosszútűrésben és nem utolsó sorban Isten ismeretben. Aki okkal vezet, mert Isten erre választotta ki, Isten erre a feladatra hívta el, mert erre a feladatra  teremtette őt!

Nem az utcáról betévedt valaki Ő, aki csak egy munkának, egy jó megélhetési lehetőségnek vagy egy egzisztenciának tartja a lelkészi-presbiteri hivatást. Ő Krisztusra nézve vezet és alázattal szolgál. Sokan tévesen azt hiszik, hogy Isten a szabadságunkat akarja korlátozni a gyülekezeti vezetőkkel, de ez nem így van.

Mert Isten nem a szabadságunkat akarja korlátozni a gyülekezeti vezetők és a Bibliában fellelhető tiltások által, hanem minket akar megóvni a bűntől és a kísértésektől....testvérem erre gondolj mikor figyelmeztetnek, és ne fortyanj fel vagy sértődj meg, mert most rád szóltak, mivel vétkeztél valamiben... Ha mi komolyan vesszük Istent, akkor a bűn és a világ nem tud rajtunk kifogni, mert Isten megvéd és helyes úton tart minket.

Végezetül még egy néhány szót ejtenék az egyházi szolgák hatalmáról....

Minden egyházi szolga egy és ugyan azt a hatalmat illetve hivatalt kapta Krisztustól. A kezdetekben is a püspökök és a presbiterek  az egyházat közös erővel és munkával kormányozták. Egyik sem helyezte magát a másik elé és egyik sem bitorolt nagyobb hatalmat vagy uralmat püspöktársaival szemben. Nem felejtették el ugyanis a mi Urunk szavait: "Aki közületek első akar lenni, legyen a ti szolgátok (luk 22:26).

így alázatosak maradtak és kölcsönösen segítették egymást az egyház kormányzásában és fenntartásában. De felteszem a kérdést, hogy mik még az egyházi szolgák feladatai?

Tanítani a tudatlanokat,

 buzdítani és hálaadásra késztetni  az Úrnak útján hátramaradókat vagy lassabban haladókat,

 vigasztalni vagy erősíteni a kishitűeket és felvértezni őket a Sátán különféle kísértéseivel szemben,

 megdorgálni a vétkezőket,

 vigasztalni és jó útra hívni a tévelygőket,

 felemelni az elesetteket,

 megcáfolni az ellentmondókat ,

 végezetül elűzni az Ur aklától a farkasokat,

bölcsen és komolyan megróni a bűnöket és a bűnösöket,

 és szemet nem hunyni és nem hallgatni a bűn láttán,

 továbbá kiszolgáltatni a sákramentumokat,

ajánlani a velük való helyes élést, és azok vételére mindenkit felkészíteni akik a Krisztuséi,

a híveket egységben tartani,

 szakadásokat megelőzni,

a szegényeknek gondját a gyülekezetnek ajánlani,

 a betegeket és különböző kísértésekkel küzdőket meglátogatni, tanítani, értük imádkozni.

Hogy pedig a vezetőink ezt meg tudják tartani és könnyen tudják teljesíteni, azt kívánjuk tőlük, hogy legyenek Istenfélők, szüntelenül imádkozzanak, merüljenek el a Szentírás tanulmányozásában, mindenben mindig legyenek éberek és az életüknek tisztaságával mindenki előtt példaként járjanak.

Tehát  kedves testvérek, ha ilyen az egyházi vezetőnk vagy vezetőink, akkor igen is szükséges az engedelmesség, hiszen őáltaluk Istennek és az Ő akaratának hajtunk fejet. De nagyon fontos, hogy ez az engedelmesség soha ne legyen vak engedelmesség, mert Isten ilyet nem kér tőlünk....Még egy kérdést felteszek neked utoljára...   

Te keresztyén vagy?

Akkor légy hű ahhoz az Istenhez, aki téged megváltott!!! 

Ámen!

                                                                                                                                                      Kozma István

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com