Szabadság vagy törvénykezés!

2015.10.29 19:01

                           Szabadság vagy törvénykezés?

János 8,36: "Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek."

Felmerül a kérdés,hogy mennyire vagyunk mi keresztyének szabadok, vagy mennyire tehát meddig lehet elmennünk a szabadság felé? Mire kell odafigyelnünk, hogy úgymond ne essünk át a ló túloldalára, és ne váljunk törvényeskedő farizeusokká, vagy ne legyünk szabadosak? Hiszen a szabadság ellentéte mint tudjuk a törvényeskedés. De hol van az a határvonal, amit meg kell húznunk? Ezekről a dolgokról fogok ma beszélni, hogy mit tanít erről Isten igéje....

Egy kérdéssel kezdeném....Szerintetek ki volt az, aki úgy igazán megfosztotta a keresztyéneket a szabadságtól? Az egyház.... Az egyház volt az, aki megkötözte a gondolatokat, hiszen csak egyházi tisztségviselők olvashatták egy idő után a Szentírást, csak az ő kiváltságuk volt magyarázni Isten igéjét, és odáig mentek, hogy a hívőknek megtiltották, hogy imádkozzanak közvetlenül Istenhez, hogy ezáltal személyes kapcsolatuk legyen az Úrral, és ráadásul rengeteg felesleges dolgot , emberi terhet ráerőltettek pluszba  még a hívőkre.

Ilyen teher volt pld a gyónás, tehát megkövetelték mindenkitől, hogy mindenki minden bűnét mondja el a papnak, és az majd feloldozza őket és imádkozik értük, tehát magukat is a papságot beiktatták a közbenjárói szerepkörbe, azon kívül betolták még Krisztus mellé Máriát is ugye, mint társ közbenjárót, bevezették az utolsó kenet fogalmát, és hangsúlyozták is ennek a fontosságát, ott volt a bérmálást és még sorolhatnám....tehát igen sok emberi kitalációt, és ezáltal terhet tettek az emberekre, olyan terheket, amikről mint tudjuk még csak szó sincs a Bibliában. Mondhatnám úgy is másként, hogy járomba-nehéz igába dugták az emberek fejét.

Most viszont vizsgáljuk meg a Biblia alapján, hogy mit NEM! jelent a keresztyén szabadság..Tehát mit nem jelent...

Először is, nem jelent teljes és abszolút szabadságot, mint azt nagyon sokan tévesen állítják, mert ezt a fajta szabadságot csakis Isten birtokolja, az Ő kiváltsága, mivel Isten valójában nem függ és nem is függött soha senkitől és semmitől ellenben az emberrel, aki teremtmény csupán, tehát mi emberek, még keresztyénként is Istentől függünk, sőt....minél előrébb haladunk a megszentelődés útján, annál jobban Rá támaszkodunk és Tőle várunk mindenre útmutatást és megoldást.

Azt a fajta abszolút szabadságot, amit jelenleg egyes extra kegyelmet hirdető keresztyén gyülekezetek, vagy adott esetben keresztyének hirdetnek, a Sátán ígérte meg az embernek. Emlékeztek? Az Édenben azt mondta a kígyó, ha esztek a tiltott gyümölcsből, olyanok lesztek mint Isten.....

A mai napig a Sátán suttogja ezeket a szavakat az emberek fülébe, és itt ezalatt keresztyén füleket is értek, hogy te ne hallgass senki ember fiára, mert téged Krisztus mindentől és mindenkitől szabaddá tett.....Nincs feletted senki más csakis Isten....hányszor és hányszor találkozunk ugye ezekkel a kijelentésekkel, és sajnos látjuk és tapasztaljuk a mindennapi életben azoknál az embereknél, akik kijelentik, hogy ő felettük csakis Krisztus áll, hogy igen, a Sátán ma is eredményes munkát végez sajnos, mert az ember, a hiúságán keresztül nagyon könnyen támadható.

A második dolog amit ki szeretnék emelni a számotokra, hogy a szabadságunk amit Istentől kaptunk NEM korlátok nélküli szabadság, mint ahogyan ezt sokan hiszik. Bár Krisztus sok törvény eltörölt, és itt főleg a zsidóknak adott ceremoniális törvényekre gondolok, több mint 613 volt belőle....De testvérek.....Krisztus az erkölcsi törvényeket soha NEM törölte el!!!

Ő saját maga erősíti meg a Máté 5,17-ben:" Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem."

Nem tudom, hogy miből gondolják akkor egyes testvérek, hogy Krisztus minden törvényt eltörölt? Talán hazudik Krisztus?...tudjuk, hogy nem. Sőt...a 18.versben folytatja tovább...:" Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.

A beteljesedéstől azért még távol vagyunk.....

Az erkölcsi törvényre azért is van szükség, mert megtanít minket arra, hogy hogyan is éljünk Istennek tetsző életet. Tehát a megtérésünk után bátran mondhatjuk, hogy most már szabadok vagyok....de mire is vagyunk szabadok? Isten törvénye szerint élni vagyunk szabadok. Ezt a szabadságot kaptuk Istentől!

A szabadsághoz tartozik még egy kötelességtudat is, és ez abban segít minket, hogy ne az érzéseinknek engedjünk, és ne az érzéseinkre hallgassunk, mikor azokat a dolgokat kell tennünk, amit Isten megparancsolt nekünk. Az érzéseink nem uralhatják a keresztyén életünket!  Vannak keresztyének akik azt vallják, vagy abban reménykednek, hogy nem lesznek következményei a bűneiknek, amiket elkövetnek Istennel szemben.  Azt gondolják, hogy ők nyugodtan csinálhassák azt amit csak akarnak, és nem kell félniük semmitől.

Ezeknek az embereknek csak azt mondanám, hogy talán kérdezzék meg azokat a zsidókat erről, akik ott maradtak a pusztában 40 év vándorlás után, hogy vannak-e következményei a bűnnek és az engedetlenségnek.  Vagy olvassuk el a Galatákhoz írott levélből a 6.rész 7. versét:" Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is."

Tehát ahogyan élünk, és ha tévelyegve élünk, akkor számítsunk is arra, hogy az áldások elmaradnak az életünkből, és lehetnek helyette csapások az életünkben, mert Isten azt akarja, hogy azon az úton maradjunk, amit Ő kijelölt a számunkra. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy az embereknek való engedelmesség az sem egy bűnös dolog, mert ha így lenne, akkor Isten nem hívta volna fel a figyelmünket arra, hogy engedelmeskedjünk az elöljáróinknak. Zsid 13,17:" Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ."

Vagy a Római levél, mikor Isten azt mondja:" Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek." Róma 13,1

És még egy fontos dologra hívom fel a figyelmeteket...vannak bizonyos kulturális szabályok, amik alól nem vagyunk felmentve,kivéve,ha ütközik Isten törvényeivel, tehát nem vagyunk szabadok az általános illemszabályoktól sem...(pld.lagziba elmenni) Tehát testvérek ez alapján bizonyára látjátok ti is, hogy mit NEM jelent a keresztyén szabadság.

De akkor felmerül a kérdés, hogy mit jelent a keresztyén szabadság?

Én ezt három pontban foglalom össze nektek..

Első sorban a keresztyén szabadság lelki szabadságot jelent, lelki szabadságot ad.

A második, hogy megszabadulunk a Sátántól....Ez azt jelenti, hogy többé nem leszünk megkötözve a bűnben, nem leszünk a rabja semmilyen bűnnek, tehát bármilyen kísértésre tudunk nemet mondani....persze más kérdés, hogy akarunk-e, de tudni tudunk nemet mondani.. Viszont testvérek ez nem azt jelenti, hogy a Sátán többé nem fog minket kísérteni...sőt... Ha látja a rést a pajzson, látja a lanyhaságot részünkről, biztos lehetel benne, hogy azonnal ott terem és suttogni fog neked a füledbe. És akár hiszed, akár nem, ezek a suttogások NEM a lelki előrehaladásodat fogják majd szolgálni....

A harmadik amit kapunk a szabadságunkba, hogy bármikor mehetünk Istenhez, mert szabad utunk van hozzá. Testvérek, ez egy nagyon csodálatos dolog, mert csak kérlek gondoljatok egy kicsit bele...A Teremtő Istennek....a Mindenható Istennek bármikor van ideje ránk. A nap 24 órájának bármelyik percében, másodpercében Ő fogad minket, figyel ránk és meghallgat....Hát nem egy csodálatos dolog?

De most szeretnék rátérni a szabadság ellentétére, a keresztyén törvényeskedésre!  Bizonyára megfigyeltétek ti is akár a gyülekezeten belül is, hogy néha hajlamosak vagyunk másokkal szemben igen magas mércét felállítani, miközben a saját életünkkel szemben, vagy az életvitelünkkel szemben sokkal jobban engedékenyebbek vagyunk. Sajnos ez a fajta hozzáállás mindig megtalálható volt és talán lesz is, még a legjobb keresztyén gyülekezetekben is, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet vagy nem tudunk küzdeni ellene. Vannak az ilyen törvényeskedésnek különböző fokozatai-formái erről is ejtenék most egy néhány szót nektek!

Sokszor felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy mi okozza azt a folyamatot, mikor az egyik keresztyén testvér a másik életét kezdi el vizsgálgatni felületesen, és ebből a felületes vizsgálódásból rossz következtetésekre jut, hogy mi ennek az okozója vagy másként fogalmazva, mi a kiváltó oka. Nagy általánosságban azt tapasztaljuk, hogy a törvénykezés mögött, hitetlenség van, vagy a helytelen hit áll!

A hitetlenség alatt nem azt értem, hogy esetleg az a testvér, aki éppen törvényeskedik, vagy ítélgeti magában vagy nyilvánosan a másik testvért, hogy nem keresztyén és a helytelen hit alatt sem azt értem, hogy akár a Jehova tanúi teológiát hiszi és vallja(ha egyáltalán van ilyen), hanem azt értem a hitetlenség alatt, hogy nem tartja a másik testvért különbnek önmagánál, és nem a Szentírást veszi mérceként a másik vizsgálatakor, hanem a saját cselekedeteit és a saját életét. Nem az a fontos neki, hogy Krisztus hogyan élt, hanem az, hogy ő maga hogyan éli az életét. És ha az a testvér ebben eltér, tehát másként öltözködik, másként beszél,másként gondolkodik  vagy más értékrendek vannak felállítva a családjában, akkor az már az ő meglátása szerint nem keresztyén életet él, mert nem olyan mint ő. Ismerős igaz?....

És ha már nem olyan mint ő, akkor lényegében már nem is jó keresztyén a másik testvér. Viszont két dologra is felhívnám ezzel kapcsolatban a figyelmeteket:

1. Az első, hogy a ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek -igét (Máté 7:1) nem veszi figyelembe az ítélkező testvér, és nem veszi figyelembe ennek az igének a valós jelentését, hogy mit is jelent valójában. Ez az ige ugyanis NEM arra szólít fel minket, hogy soha semmilyen körülmények között ne figyelmeztessünk senkit a hibáira,vagy a bűneire, hanem ez az ige azt jelenti, Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne hozzunk elhamarkodott, felületes vizsgálódás után döntéseket. Tehát mielőtt egy testvérre rányomnánk a bűnnek a bélyegét, mindenképpen járjunk utána, járjuk körbe az adott problémát amit észrevettünk az életében és ha kell kérdezzük meg az érintettet is személyesen, hogy valóban az történik-e az életében amit mi kívülről látunk. Tehát ne tegyünk elhamarkodott ítéletet senki irányába, hanem vizsgáljuk meg jól.

2, A második dolog megértéséhez a Római levél 14. fejezetének 1-től 8. verséig terjedő részét olvassuk el!

Tehát miről is beszél itt Pál....arról, hogy vannak hitben gyenge testvéreink, akik pld nem rég tértek meg, ezért még követhetnek el olyan dolgokat, amit mi már nem teszünk, vagy rosszul láthatnak bizonyos kérdésekben, amiben mi már jól látunk, de sokszor főleg azért is látunk és cselekszünk jól, mert mi megfelelő tanítást kaptunk, és volt elég időnk ezeket a tanításokat meg is érteni. De attól még, hogy a keresztyén testvérem sok mindenben vagy akár 1 dologban még nem járatos vagy nem lát tisztán, ő még akkor is Krisztus által Isten gyermeke ugyanúgy mint mi! Ezt jó lenne testvérek ha nem felejtenénk el.

Képesek vagyunk sokszor olyan szabályokat felállítani magunknak, ami a keresztyén hitünk megélését korlátozza. Pedig a törvénykezés nem más, mint emberi szabályoknak Isten törvényeivel egyenrangúvá tétele  vagy felemelése és ha valaki a gyülekezetünkből ezt nem veszi elég komolyan akkor vagy fegyelmit sózunk a nyakába, vagy ha még nem gyülekezeti tagunk, akkor pld nem lehet még az egyházunk tagja. Olyan gyülekezetekre és emberi szabályokra gondolok itt, amikor a nőknek megtiltják hogy kifessék magukat, nem hordhatnak rövid hajat, nem vehetnek fel nadrágot, nem lehet otthon tv, nem ihatunk kávét vagy még a szoknya hosszát is pontos cm-hez kötik.

Testvérek ez nem más mint törvényeskedés, amit nem kér tőlünk és nem is parancsol nekünk Isten igéje, főleg nem egyértelműen, hanem csak útmutatást ad az ilyen kérdésekről! Vannak persze kegyesebb szabályok is, amik lehet hogy nem annyira feltűnőek itt pld a Bibliaolvasási szokásainkra gondolok, mert ebből is lehet akár törvényt csinálni. Tehát ha nem reggel hanem te rendszeresen napközben olvasod a Szentírást, vagy akár lehet hogy átteszed estére, mert neked az időd és a figyelmed ekkor a legjobb, de mégis mások arra próbálnak kényszeríteni közben, hogy ez nem jó, mert a Bibliát csakis reggel lehet érthetően olvasni, és csak kalauz szerint jó ha olvassuk, és csakis a presbiteriánus kalauz szerint(amit bár nagyon szeretek és csak ajánlani tudom másoknak is), de ha még sem így tesz a testvér akkor nem fogom ezért elítélni, mert ugye nem úgy csinál valamit ahogyan én.

Testvérek nagy baj van akkor, ha módszerekhez kötjük a kegyes és szabad keresztyén életünket, mert ahol meggyengül az Isten szuverén erejébe vetett hit, ott szükségszerűen megjelenik a törvényeskedés.

Viszont még arra is felhívnám a figyelmeteket, hogy a törvényeskedésre nem lehet részünkről az ellenreakció a szabadosság! Ha törvényeskedést látunk a gyülekezeten belül az nem jogosít fel minket arra, hogy most már annyira szabadosak legyűnk, hogy akár másokat is megbotránkoztassunk általa, mert a keresztyén szabadság senkit sem hatalmaz fel arra, hogy másokat megbotránkoztasson. A helyes és biblikus keresztyén szabadsággal élni kell, nem pedig visszaélni, tehát nem legyünk sem dicsekvőek, sem megbotránkoztatók. Ami még érdekes és amit még meg szeretnék osztani veletek, a szabadságot mindig a világ felé való nyitásra értik a keresztyének...tehát azt megkérdezik sokszor, hogy hányszor kötelező havonta pld eljárni a gyülekezetbe, hogy teljes jogú tag lehessek, vagy mennyi a minimum pénz amit be kell fizetnem a gyülekezet fenntartására, vagy hányszor kell évente legalább kisepernem a gyülekezeti termet, hogy nem szóljanak meg érte, vagy hány pohár bort vagy deci bort szabad nyugodtan meginnom...tehát meddig mehet el rossz irányba, míg ez nem lesz feltűnő vagy nem lesz belőle egyházfegyelmi ügy.

Érdekes módon viszont azt szinte egy testvér sem kérdezi meg, hogy meddig szolgálhatom Krisztust? Hányszor vehetek részt Istentiszteleten hetente? Jöhetek-e akár 2x hetente felmosni, vagy takarítani. Olvashatok-e naponta 2x annyit a Bibliából mint ami az elvárt...vagy mennyi pénzt adakozhatom, hol a felső határ?...nem érdekes? Szerintem nagyon....van min ezen is elgondolkodni...

Ha valami ...ez legyen hobbi vagy más nekünk kedves tevékenység  úgy megkötöz minket, hogy akadályozni fogja a lelki előrehaladásunkat, akkor ez már nem szabadság, hanem szabadosság lesz. Testvérek, elsősorban legyünk hálásak Krisztusnak ezért,ezért a szabadságért, hiszen ezt tőle kaptuk, ezért próbáljunk meg az Ő dicsőségére élni vele!!

Ámen

 

 

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com